dilluns, 9 de setembre de 2019

TUTORIA 1r BATX A
1r BATX A
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
8-8:55
CASTELLÀ
FQ G2 (09)
DIBUIX TÈCNIC (018)
MATES
FQ G2 (aula 09)
DIBUIX TÈCNIC (aula 015)
FILOSOFIA
8:55-9:50
FQ G2 (aula 09)
DIBUIX TÈCNIC (aula 015)
BG (09)
FQ G1
CATALÀ
RELIGIÓ
TIC (116)
ANATOMIA (09)
ALEMANY (019)
BG (09)
FQ G1
9:50-10:45
TECNO IND.1 (016)
C.CIENTÍFICA (09)
DIBUIX ARTÍSTIC (022)
LL.MUSICAL (015
RELIGIÓ
TIC (116)
ANATOMIA (labb)
ALEMANY (014)
BG (09)
FQ G1
FILOSOFIA
MATES
10:45-11:05
ESPLAI
11:05-12
RELIGIÓ
TIC (116)
ANATOMIA (09)
ALEMANY (019)
ANGLÈS
ANGLÈS
TECNO IND.1 (016)
C.CIENTÍFICA (09)
DIBUIX ARTÍSTIC (022)
LL.MUSICAL (015
FQ G2 (09)
DIBUIX TÈCNIC (07)
12-12:55
BG (09)
FQ G1
TUTORIA
CASTELLÀ
CATALÀ
CATALÀ/CASTELLÀ
12:55-13:10
ESPLAI
13:10-14:05
EDUCACIÓ FÍSICA
(pavelló)
TECNO IND.1 (016)
C.CIENTÍFICA (09)
DIBUIX ARTÍSTIC (022)
LL.MUSICAL (015
FILOSOFIA
MATES
EDUCACIÓ FÍSICA (pati)
14:05-15

MATES 1

ANGLÈS

PROFESSORAT:
CATALÀ I TUTORIA: Joana Maria Sastre Vanrell
CASTELLÀ: Maria S. Salamanca
ANGLÈS: Maria Joana Canyelles
FILOSOFIA: Isabel Prados
EDUCACIÓ FÍSICA: Joana Payeras
MATEMÀTIQUES: Josep Batle
BIOLOGIA: Pere Artigues
DIBUIX TÈCNIC i DIBUIX ARTÍSTIC: Joan Carles Oliver
FÍSICA I QUÍMICA:
 • GRUP 1: Maria Sitjar
 • GRUP 2: Maurici Rodríguez
LLENGUATGE MUSICAL: Neus Pérez
TIC: Ivan Moret
CULTURA CIENTÍFICA: Maria Pilar Moreno
ALEMANY: Carme Frau
RELIGIÓ: Josep Garau
ANATOMIA APLICADA: Joana Serra
TECNOLOGIA INDUSTRIAL: Antoni MirCALENDARI ESCOLAR:
VACANCES:
 • 21 desembre a 7 gener (inclòs)
 • 9 a 19 d’abril
 • FESTES:
  • 12 octubre
  • 6 desembre
  • 8 desembre
  • 17 gener
  • 28 febrer
  • 1 març
  • 1 maig
DIES ELEGITS:
  • 4 NOVEMBRE
  • 2 MARÇ
  • 4 MAIG

FINAL CLASSES: 19 juny (possiblement una setmana només d’exàmens)

SESSIONS D’AVALUACIÓ:
 • INICIAL: 7/8 OCTUBRE   (→ VISITA PARES: 9 oct?)
 • PRIMERA: 16-18 DESEMBRE (notes: 20 desembre)
 • SEGONA: 16-18 MARÇ (notes: 20 març)
 • FINAL: 17-18 juny (notes: 19 juny)


VISITA PARES: dimarts 8:55h a 9:50 (I POTSER ALTRES HORES DURANT LA SETMANA)INFORMACIONS!

*fulls de permís?


*AULA:
horari i plànols--→ penjats!
Calendaris-

RECORDAU!
 • ESTUDI! IMPORTANT LA NOTA DE 1r BATX PER A SELECTIVITAT!
 • NETEJA AULES I ORDRE!
 • NORMES: ALERTA ALS RETARDS I A L’ASSISTÈNCIA!)

dissabte, 7 de setembre de 2019

2nESO curs 19-20PROFESSORES (2nA,B,C): Joana Maria Sastre i Isabel Serra
QUÈ ESTUDIAREM?

US SONA RES? 
COMUNICACIÓ
El text narratiu:
 • tema i trama
 • narrador i veu narrativa
 • tècniques i procediments narratius
 • versemblança
 • tècniques narratives
 • Text narratiu oral.
El text instructiu:
 • característiques
 • recursos
 • Text instructiu oral
El text i les seves propietats: Adequació, cohesió i coherència.
Adequació. El registre col·loquial, literari i científic.
El text instructiu:
 • consells i recomanacions.
 • Itineraris
 • tutorials


El text descriptiu.:
 • descripció literària
 • descripció d’objectes
 • Text descriptiu oral


El text expositiu
 • estructura
 • recursos defició
 • el text expositiu oral: exposicions orals.


Cohesió: la correlació dels temps verbals, l'anàfora i l'elisió.
El paràgraf.
El text argumentatiu:
 • Estructura
 • característiques
 • la contraargumentació
 • tipus d’argument
 • recursos
 • falsos raonaments
 • el text argumentatiu oral


Els signes de puntuació.
Tipus de lletra.


CONEIXEMENTS DE LA LLENGUA Lèxic:
 • Els sinònims geogràfics
VOCABULARI de:
 • els estats d’ànim
 • la cuina
Els neologismes.
Els manlleus.
Vocabulari de l'interior d'una habitació.
La polisèmia
L’homonímia
Vocabulari dels oficis
  Gramàtica:
Els components de l'oració. Repàs
El verb:
 • morfemes verbals
 • temps composts
 • formes no personals
 • participis regulars
 • perífrasis verbals
Els pronoms:
personals forts i febles, demostratius, possessius i indefinits. Els pronoms interrogatius. Els pronoms relatius
Els pronoms febles. Característiques.
Les preposicions.
Les conjuncions: de coordinació i de subordinació.
Les interjeccions.
El sintagma: sintagma i funcions sintàctiques
L'oració: tipus d’oracions: atributives i predicatives
Les funcions sintàctiques.
  Ortografia:
Els sons i les grafies.
Repàs d’ortografia. Vocalisme i accentuació.
Les grafies p/b, t/d, c/g
Les grafies b/v.
La essa sorda i la essa sonora (I)
La essa sorda i la essa sonora (II).
Les grafies g/j, tg/tj.
Les grafies x/ix, tx/ig.
La grafia l·l.
Les grafies m/n .
La grafia h.
Les grafies r/rr .

Sociolingüística: Les llengües que es parlen a Espanya. Feim un debat. Sociolingüística. La formació del lèxic català.
EDUCACIÓ LITERÀRIA L'amor: el mal d’amor, l’amor incomprès, l’amor feliç. (Narrativa i poesia)
La mitologia: el mite tràgic universal. El mite del temps. La permanència dels mites. (Teatre i narrativa)
EL viatge coma crònica, de descoberta. El viatge i les relacions humanes. (narrativa)
L'aventura: l’aventura i el viatge fantàstic. L’aventura en temps de guerra. L’aventura i la tecnologia. (narrativa)
El paisatge. Humanització del paisatge, el paisatge com a símbol, el paisatge com a personatge. (poesia i narrativa)
La vida i la mort. La mort omnipresent, la vida com a camí ple de records, el misteri de la mort. (narrativa i teatre)
El misteri: detectius que han fet història, la novel·la negra, històries terrorífiques. (narrativa)
L’amistat: què és l’amistat? L’amistat entre homes i dones. La colla d’amics. (narrativa i poesia)

MATERIAL 

Es treballaran mitjançant el llibre de text Llengua i Literatura 2 ESO Ed Vicens Vives. Illes Balears.
Quadern de classe: fitxer arxivador i fundes de plàstic per tal de posar-hi fotocòpies i exercicis corregits. El quadern serà revisat i puntuat com a mínim una vegada per avaluació. És imprescindible que el duguis sempre a classe.
 • NO es podrà escriure al llibre. Totes les activitats es faran al quadern:El quadern s’ha de presentar amb una portada on consti el nom i l’assignatura i ha de respectar:
  • Data
  • Títols
  • Enunciats copiats: (i també els interiors
  • Enunciats (bolígraf negre), resposta (bolígraf blau), autocorrecció (bolígraf verd), correcció professora (bolígraf vermell). Mai en llapis. 
  • Bona lletra i marges clars. Línies rectes. 
  • Els fulls s'escriuen per les dues cares. 

 • Lectures:  L'alumnat haurà de triar una d'aquestes lectures a cada avaluació: (((((TENDREU UN PETIT RESUM DE CADA UNA PENJAT AL TAULELL DE L'AULA I UNA MICA MÉS AVALL D'AQUESTA ENTRADA)))))
1) R.J. PALACIO, Wonder. Ed. La Campana  
2) ANTÒNIA RIERA,  Joc de quimeres. Sibagraf
3) ARTURO PADILLA DE JUAN. Ombres a la foscor. Estrella Polar
4) MARY RODGERS. Quin dia tan bèstia! La Magrana
5) ALFRED SALA. Una hora al cretaci. Barcanova
6) X. VERNETTA. El pare és un tarambana. Barcanova
7) MIQUEL ÀNGEL MARIA. Torna Yussuf! Moll
8) CÒMIC: Detectiu Conan nº1/08. L'origen. Planeta De Agostini
9) KATHERINE RUNDELL. La banda dels terrats. Estrella Polar
10) AINA LI. El noi del bus. Fanbook
11) MARGARET DILLOWAY. Momotaro, En Xander i l'illa dels monstres. Estrella Polar
12) XAVIER MORET. La vida és rara. Cruïlla

13)ANTÒNIA RIERA.  El jardí de les lluernes, Edicions Baleària, 

Avaluació
La nota d’avaluació s’obtindrà a partir de:
  Continguts 
  Expressió escrita i oral
  actitud
                                    60%
                  30%
              10%
  continguts: 70%
  Lectura 30%


  EXÀMENS  DE CONTINGUTS I DE LECTURA: 60%
  • En els exàmens de continguts s'inclouran continguts de les avaluacions anteriors. Se’n faran mínim 2 per trimestre. L'avaluació és continuada: en tot moment es podran exigir els continguts tractats anteriorment. Apartats: comprensió (2p), domini pràctic del sistema lingüístic (6p) i teoria (2p)
  • Es farà un examen de la lectura obligatòria corresponent a cada avaluació que farà mitjana amb les altres proves de continguts.
  • Es descomptarà -0,1 per falta fins a un màxim de  dos punts (2p)
  EXPRESSIÓ ESCRITA I ORAL: 30% 
  L’apartat d’expressió escrita inclou: dictats, treballs, producció textual, quadern,etc.  Al llarg del curs, s'aniran realitzant activitats d'expressió oral. S’ha de fer servir la llengua catalana a classe.
  Quadern de classe: fitxer arxivador i fundes de plàstic per tal de posar-hi fotocòpies i exercicis corregits. El quadern serà revisat i puntuat com a mínim una vegada per avaluació. És imprescindible que el duguis sempre a classe.
  • NO es podrà escriure al llibre. Totes les activitats es faran al quadern:
  • El quadern s’ha de presentar amb una portada on consti el nom i l’assignatura. RECORDAU que heu de procurar pensar en...:
  Has usat bolígraf blau per fer les activitats?
  Has usat bolígraf verd per corregir?
  Has evitat escriure en llapis?
  Has posat els títols?
  Has copiat els enunciats de les activitats?
  Has escrit els enunciats interiors de les activitats?
  Has posat la data?
  Has deixat els marges?
  Has fet les activitats encomanades?
  La cal·ligrafia és clara i entenedora?
  Tens les fotocòpies netes, completes i ordenades?

  ACTITUD: 10%
  S'avaluarà la feina diària a classe, els deures encomanats, l’interès, la participació, ús lingüístic espontani, etc. L'alumnat que falti a un 30% de les classes de l'assignatura serà avaluat amb una prova extraordinària.

  CRITERIS DE CORRECCIÓ:
  • Dictats (sobre 10 punts). Tendran unes 90 paraules. Es qualificaran de la manera següent:
   • Dictats preparats (sobre 10 punts): es descomptarà 1 punt per falta
   • Dictats no preparats (sobre 10 punts) es descomptarà 0.5 punts per falta.
   • Dictats (sobre 2 punts fets a l'examen): Es descomptarà 0,1 punts per falta
  IMPORTANT
  L'avaluació serà contínua, és a dir, el professorat recollirà sistemàticament informació per fer un seguiment del procés d'aprenentatge de l'alumnat i posar de manifest què ha après. Així, els continguts treballats seran avaluats al llarg de tot el curs, així com l’ús de la llengua catalana a classe.


  RECUPERACIÓ
  Al llarg del curs es faran recuperacions de les lectures obligatòries.


  Es considerarà superat el curs si l'alumne/a demostra haver assolit els objectius marcats per al seu nivell. L'alumnat que no superi els mínims fixats tindrà pendent l'assignatura i haurà de fer-ne un examen de  recuperació a la convocatòria de setembre. 


  L'alumne que al juny suspengui l'assignatura només per no haver superat els mínims ortogràfics, n'haurà de fer un examen específic al setembre.


  L'alumnat que passi al curs següent amb l'assignatura pendent del curs anterior podrà recuperar l’assignatura de dues maneres:
  -Si aprova la 1a i la 2a avaluació del curs que cursi
  -Es farà un examen de pendent dins la 3a avaluació.  Per a qualsevol dubte o consulta podeu posar-vos en contacte amb la professora corresponent. Per poder atendre-us millor pregam que concerteu cita abans.
  Hora de visita de pares →
  • Joana Maria Sastre: dimarts 8:55h a 9:50h.
  • Isabel Serra → dilluns 9:50-10:45h  ************************

  LECTURES de 2nESO curs 19-20
  R.J. PALACIO: WONDER
  «Em dic August, per cert. No penso descriure la meva cara.
  Segur que és molt pitjor que tot el que us esteu imaginant.»
  August (Auggie) Pullman ha nascut amb una greu deformació a la cara i s’ha hagut de sotmetre a tantes operacions que no ha pogut anar mai a l’escola; fins ara, que té deu anys i està a punt de començar cinquè a l’escola Beecher. Si alguna vegada heu sigut nous, ja sabeu que dur que és… Doncs imagineu-vos com deu ser quan tens una cara com l’August. ¿Aconseguirà que els seus companys l’acceptin com un més, encara que sigui el nen més estrany que han vist mai?


  ANTÒNIA RIERA: JOC DE QUIMERES
  En Joan, un jove despert i curiós per la vida, es veu “atrapat” en un joc on, a través d’una sèrie de pistes,haurà d’arribar al final d’una apassionant història secreta, que el farà descobrir que la mort no significa, necessàriament, el final d’una relació.
  Amb Joc de quimeres, n’Antònia Riera ens ofereix una història, plena d’intriga i de valors, que entrellaça les aventures d’un jove adolescent amb una realitat cultural tan rica de Mallorca com són les gloses o cançons, en un intent per preservar aquest patrimoni i, a la vegada, donar-lo a conèixer a les generacions més joves. 


  Aventures. Amistat. Amor. Cultura popular. Ocorre a l’illa de Mallorca. 

  ARTURO PADILLA DE JUAN: OMBRES A LA FOSCOR (Estrella polar)
  Sant Joan potser és la millor festa de l’any, però la nit més llarga pot despertar les ànimes que ens volen confessar els seus secrets més amagats.
  Sis joves se'n van d'acampada a la muntanya. Aviat s'adonen que no estan sols. Hi ha una presència estranya que s'oculta entre els arbres, una ombra que els vigila de prop i els segueix sileciosament. No saben qui és, no saben què vol, ni tan sols s'imaginen com n'és, de perillosa, una ombra quan es fa fosc... El que comença sent una excursió agradable a la muntanya es converteix en un autèntic malson. I el pitjor de tot: potser encara s'amaguen més ombres a la foscor. 
  MARY RODGERS: QUIN DIA TAN BÈSTIA!


  L’Annabel és una adolescent que no s’entén amb la seva mare. Res de nou. Mares i filles veuen el món des de diferents punts de vista i és molt difícil posar-se a la pell de l’altra. Però la justícia còsmica ha volgut que l’Annabel i la seva mare tinguin l’oportunitat de viure l’impossible. L’endemà d’una forta discussió, l’Annabel es lleva i descobreix que és dins el cos de la seva mare. Ooh! Podrà fer tot allò que vulgui ara que és adulta? Des de bon matí, però, les coses es comencen a complicar de mala manera…
  Còmica. Aventures. Ciència-ficció. Amistat. Amor. 
  ALFRED SALA: Una hora al cretaci (Barcanova)


  És un retorn a la novel·la curta d’aventures en estat pur, que arrenca quan un grup de paleontòlegs descobreixen un fòssil de dinosaure carnívor amb les restes d’una noia del nostre segle. Com pot ser, això, si ens separen milions i milions d’anys dels dinosaures?

  A partir d’aquí, es desenvolupa una història trepidant, gairebé sense descans, que inclou un viatge en el temps, molta acció, bon humor, força corredisses i un xic d’amor.

  Còmica. Aventures. Ciència-ficció. Amistat. Amor. 

  XAVIER VERNETTA: El pare és un tarambana (Barcanova)


  La Sònia Anguera viu amb la seva mare. Els pares estan separats de fa anys, però què passa, eh? L' Anna Sicart, la mare de la Sònia, haurà d' anar a Alemanya a fer un tractament que durarà mesos. Bé, cap problema, oi? La Sònia pot anar a viure amb el pare.On és en Jordi Anguera, el pare de la Sònia? De vegades costa trobar-lo perquè és un músic molt conegut i, ja se sap, l' home només té la música al cap i de vegades se li'n va el cap i no se'n recorda que té una filla... Sort del amics que ho fan tot més fàcil. I també hi ha en Hans!
  Còmica. Amistat. Amor. Música.   MIQUEL ÀNGEL MARIA: TORNA, YUSSUF! (ed. Moll)
  En Yussuf és un jove especial: nouvingut a Mallorca, de raça i religió diferents, no sempre és ben acceptat per tots els seus companys de classe i ha de fer un gran esforç per integrar-se. Però aquesta capacitat d’adaptació li serà ben útil, perquè la seva vida canviarà radicalment quan se li planteja un repte fantàstic: viatjar en el temps, a diferents moments de la història de les Illes Balears, on haurà de superar una sèrie de proves que finalment li permetran tornar a la seva època. Podrà demostrar ser mereixedor del gran secret que li han confiat? Tindrà prou valor i enginy per superar els obstacles que se li presentaran? I sobretot: serà capaç de resistir la temptació de canviar el passat, sabent que té a les seves mans la vida de la seva amiga Clara?

  Aventures i ciència-ficció. Història. Ocorre a les Illes Balears. 
  Detectiu Conan, núm. 1/08. L’origen de Conan Edogawa. Planeta de Agostini
  Per primera vegada en català, les aventures del detectiu més petit del món. Cada volum conté històries completes de Conan Edogawa, començant amb l'origen del personatge i la història de com es va fer petit. 
  És un còmic.


  KATHERINE RUNDELL: La banda dels terrats. Estrella polar
  Tot és possible des de les teulades de París! Amb l’ajuda dels seus amics, la Sophia farà tot el que calgui per trobar la seva mare.
  dels terrats. 
  La Sophia es queda òrfena quan té un any i el vaixell on viatjava amb la seva mare s’enfonsa al canal de la Mànega. En Charles, un excèntric erudit, la troba flotant en una capsa i la porta a casa seva. En Charles l’educa amb amor, però quan la Sophia fa 12 anys els assistents socials volen enviar-la a un orfenat. La Sophia s’escapa a París –seguint l’adreça del luthier que hi havia a la capsa– a buscar la seva mare, que espera que estigui viva. Allà coneix en Matteo i els seus amics rooftoppers, que viuen a les teulades de la gran ciutat. Des d’allà dalt, comencen una recerca desesperada.

  AINA LI. El nou del bus. Fa book
  I si el teu amor pugés a la següent parada? Una història d’amor emocionant i captivadora, escrita per una adolescent!La Diana agafa cada tarda el bus per tornar a casa després de l’institut. Aquella tarda, s’asseu al costat d’un noi guapíssim, però ell ha de baixar a la parada següent i s’acomiaden sense dir-se els noms ni donar-se els telèfons. Però la casualitat farà que es tornin a trobar i surtin junts seguint un pacte: no es diran els noms durant un mes, ell serà el noi del bus i ella la noia del bus.
  ROMÀNTICA
  MARGARET DILLOWAY: Momotaro. En Xander i l’illa dels monstres. Estrella polar

  Si t’agrada Rick Riordan, no et perdis aquesta nova sèrie! Mitologia japonesa, monstres, esperits i un heroi molt especial!
  En Xander no és un noi com els altres. A l’escola l’assenyalen pel seu origen japonès, i el seu talent per dibuixar còmics el fa destacar de la resta. El que ell encara no sap és que és molt especial.
  Un dia comença a dibuixar figures, que cobren vida i desencadenen una sèrie d’esdeveniments màgics. Així descobreix que només ell pot obrir la porta al món on viuen els déus, els monstres i els esperits: estranys éssers mitològics capaços de provocar el caos. En Xander és l’única persona capaç de combatre el mal i retornar l’ordre. Ho aconseguirà?
  XAVIER MORET: La vida és rara. Cruïlla
  La vida, de vegades, és tan rara que no hi ha qui le’ntengui. Si més no, això és el que pensa el Nico, que ho intenta tot per cridar l’atenció de la Sharon, una nord-americana preciosa, rossa i amb els ulls blaus. Alhora, el Nico també s’adona que el món dels grans és sovint molt complicat i que gairebé sempre és ple de contradiccions.
  CÒMICA. AMISTAT. AMOR.   ANTÒNIA RIERA: El jardí de les lluernes (Edicions Balèria)

  El jardí de les lluernes és una història d’amor que dura prop de 2000 anys... com pot ser això? Ja ho descobriràs dins el jardí...