diumenge, 19 de novembre de 2017

PROPIETATS DEL TEXT

EL TEXT I LES SEVES PROPIETATSTEXT:
 • Etimologia--->TEXTUM > teixit (mot patrimonial) i text (cultisme)
 • Unitat màxima de comunicació
 • Conjunt d'enunciats relacionats entre si i amb el context en què es produeix
 • Poden ser orals o escrits
 • Un text pot ser una paraula, una oració, un paràgraf o un llibre sencer.


PROPIETATS DEL TEXT

 • ADEQUACIÓ (tema 1): s'encarrega que el text sigui ADEQUAT (s'adapti) al CONTEXT. • COHERÈNCIA (tema2): es refereix a la tria i organització de la INFORMACIÓ (tema, estructura...), que el text sigui COHERENT. • COHESIÓ (tema3): permet RELACIONAR els diferents elements, que el text estigui ben COHESIONAT. • (CORRECCIÓ)PER EXEMPLE, EN LES ACTIVITATS D'EXPRESSIÓ ESCRITA ES VALOREN AQUESTS ASPECTES:

 • ADEQUACIÓ:
  • Registre adequat (grau de formalitat, tractament, context...)
  • El lèxic és ric i adequat al tema
  • Demostra un estil personal
  • El text té la llargada demanada o adequada.
  • El text conté els elements bàsics de la tipologia textual demanada
  • El text presenta les característiques bàsiques de la tipologia textual demanada.
 • COHERÈNCIA:
  • La informació es presenta de manera clara i entenedora.
  • La informació que aporta és concreta, rellevant i coherent
  • No hi falta ni hi sobra informació
  • Respecta l'ordre lògic (segons la tipologia textual demanada) i el text progressa de forma adequada
  • Totes les idees estan exposades de manera completa
  • No repeteix idees
 • COHESIÓ:
  • Fa un ús correcte dels connectors, especificadors i preposicions
  • Empra de manera correcta els signes de puntuació: majúscula inicial, punts finals, comes, punts, punts i comes, punts suspensius...
  • Fa un ús correcte dels paràgrafs
 • CORRECCIÓ
  • Usa un lèxic genuí (tenir que, algo, pues...) i precís
  • Aspectes ortogràfics correctes: vocalisme, consonantisme, accentuació i dièresi, apostrofació, contraccions, ús del guionet ...ADEQUACIÓ (tema1)

 • Definició: propietat que permet relacionar el text amb el context. Per això es tenen en compte els FACTORS i la INTENCIÓ:
 • FACTORS----→ són CAMP, MODE I TENOR o, dit de manera més senzilla, TEMA, CANAL I PREPARACIÓ I GRAU DE FORMALITAT  i conformen l'ÀMBIT D'ÚS i determinen el REGISTRE

   • CAMP (tema) pot ser general (quotidià, normal...) o especialitzat (d'un tema específic per exemple física quàntica)

   • MODE--→ canal (oral o escrit) i preparació (espontani o planificat)

   • TO-→ relació entre emissor i receptor → grau de formalitat (formal/ informal) 
                                       


  La combinació de tema, canal, preparació i grau de formalitat determina:

   • ÀMBIT D'ÚS: acadèmic, administratiu, periodístic, literari, publicitari, privat...

   • REGISTRE: culte, estàndard, col·loquial i vulgar     EXERCICIS ORALS: 4 i 10 p. 19
 • INTENCIÓ →o finalitat (TENOR) del text:--→ què es pretén amb el text?

  • S'emprarà una FUNCIÓ DEL LLENGUATGE:
   • referencial→ predomina el context-> intercanvi d'informació
   • expressiva→ predomina l'emissor→ expressió d'emocions (sobretot converses)
   • conativa/exhortativa→ es crida l'atenció al receptor→ ordres, suggeriments
   • fàtica→ intenta mantenir el canal→ es manté la conversa, el lligam
   • poètica→ es recrea en la forma d'expressar el missatge → finalitat estètica (literatura)
   • metalingüística→ usa el llenguatge per parlar del codi→ parla de la lengua mateixa (diccionaris, gramàtiques)

  • que determinarà quin TIPUS DE TEXT:
   • narratiu
   • descriptiu
   • argumentatiu
   • expositiu o explicatiu
   • instructiu
   • conversacional
   • predictiu
   • retòric


REPÀS: ----->


L'ADEQUACIÓ és la propietat en què es relaciona el text amb el context
El text serà adequat o no segons 
el TEMA
el CANAL
el GRAU DE FORMALITAT 
i la INTENCIÓ COMUNICATIVA. 
Tots aquests factors determinaran 
l'ÀMBIT D'ÚS
el REGISTRE
la FUNCIÓ DEL LLENGUATGE 
i la TIPOLOGIA TEXTUAL. 


ACTIVITAT. COMPLETA:
EXEMPLE DE TEXT
TIPOLOGIA TEXTUAL
ÀMBIT D'ÚS
REGISTRE EMPRAT
poema
Retòric
literari
culte
Article d'opiniónovel·ladiccionariPredicció meteorològicaLlibre de textConversa telefònicaRecepta de cuinahoròscopsEslògan publicitarinotíciaconferènciaDebat televisiu

examen
EXPOSITIU
ACADÈMIC
ESTÀNDARD
Exercicis al quadern 5, 6, 11 pàgina 19 i 4 p.28


SOLUCIÓ

Classifica:
TEXT
TIPOLOGIA TEXTUAL
ÀMBIT D'ÚS
REGISTRE EMPRAT
poema
Retòric
literari
culte
Article d'opinió
ARGUMENTATIU
PERIODÍSTIC
ESTÀNDARD
novel·la
NARRATIU
LITERARI
CULTE LITERARI
diccionari
EXPOSITIU
ACADÈMIC
ESTÀNDARD
Predicció meteorològica
PREDICTIU
PERIODÍSTIC
ESTÀNDARD
Llibre de text
EXPOSITIU
ACADÈMIC
ESTÀNDARD/CULTE
Conversa telefònica
CONVERSACIONAL
PRIVAT
COL·LOQUIAL O VULGAR
recepta
INSTRUCTIU
PRIVAT
ESTÀNDARD
horòscops
PREDICTIU
PERIODÍSTIC
ESTÀNDARD
Eslògan publicitari
RETÒRIC
PUBLICITARI
ESTÀNDARD
notícia
NARRATIU
PERIODÍSTIC
ESTÀNDARD
conferència
EXPOSITIU
ACADÈMIC
ESTÀNDARD
Debat televisiu
CONVERSACIONAL I ARGUMENTATIU
PERIODÍSTIC
ESTÀNDARD-COL·LOQUIAL-VULGAR (depèn)


REPASSEM!

ADEQUACIÓ:
 • factors
  • camp (general/ especialitzat)
  • mode (oral/escrit, preparat/no preparat),
  • to(formal/informal)
                                                --→ àmbit d'ús i registre

 • intenció comunicativa (tenor)
              --->funcions del llenguatge i tipus de text

 • marques lingüístiques: 
  • DIXI 
  • (grau de formalitat del lèxic i grau de correcció)


Què és la DIXI?

 És el mecanisme que permet fer presents els 

elements del context (i interpretables pel context):

 qui? On? Quan?

Emissor-receptor QUI?
Espai ON?
Temps QUAN?
DIXI PERSONAL
DIXI ESPACIAL
DIXI TEMPORAL
 • Pronoms personals (jo/tu/vostè/nosaltres)
 • Terminacions verbals (Cant-a, cant-es, cant-am...)
 • Possessius (meu, teva...)
(únicament de 1a i 2a persona)
 • Adverbis de lloc (aquí, allà...)
 • demostratius (aquest, aquella)
 • pronoms neutres (això, allò...)
 • Adverbis de temps (ara, després, avui...)
 • morfemes verbals de present, passat, futur (cant-aré, cant-àrem)


*Mira de trobar les marques díctiques d'aquest text. 
Marca-les de tres colors diferents segons siguin 
marques de dixi personal, espacial o temporal: 


«Hola,
t'escric aquesta nota per dir-te que la meva preferència per agafar les vacances és a l'agost perquè la meva dona també les té aquest mes. Pensa-t'ho i m'ho dius demà.»SOLUCIÓ!


«Hola,
 t'escric aquesta nota per dir-te 
que la meva preferència per agafar 
les vacances és a l'agost perquè
la meva dona també les aquest mes. 
Pensa-t'ho i m'ho dius demà


[NOTA: En el tema 3, quan parlem de la COHESIÓ també comentarem la DIXI TEXTUAL: en aquest cas els pronoms de «pensa-t'HO i m'HO dius demà» ho serien perquè es refereixen al tema de decidir les vacances de què li ha parlat abans.]


 • A més de la DIXI, hi ha altres marques lingüístiques:


  • el lèxic serà diferent en un text formal que en un informal:
   • formal--→ lèxic més recercat, especialitzat, amb paraules elevades...
   • informal--→ imprecisions, lèxic més general i poc concret

  • correcció normativa: si es tracta d'un text formal són imperdonables les faltes i errors ortogràfics (si és oral, errors de pronúncia...)
Exercicis:

 • oral: 3 pàgina 19, 9 pàgina 19, 5 pàgina 29.
 • ESCRITS: 8 p.19 i 5 p28 (i classificar elements de dixi)

TEMA 2
REPASSEM: 
 1. Quines són les 4 propietats del text?
 2. Quina propietat del text s'encarrega que el text sigui ADEQUAT (s'adapti) al CONTEXT?
 3. En quina propietat del text és important adaptar el text a l'àmbit d'ús i al registre (més o menys formal)?
 4. Què és la DIXI?
 5. Quina propietat depèn de la tria del tema, la selecció de la informació i l'organització adequada?
1. ADEQUACIÓ, COHERÈNCIA, COHESIÓ I CORRECCIÓ
2. ADEQUACIÓ
3. ADEQUACIÓ
4. MECANISME DE RELACIÓ ENTRE EL TEXT I EL CONTEXT (PERSONAL, ESPACIAL I TEMPORAL)
5.COHERÈNCIA.


COHERÈNCIA (tema2)  ORAL 2 P.41

Propietat textual que permet determinar el significat global del text (de què es parla, quina informació s'aporta i com s'organitza). ORAL 5 P.43 i REFER
Per tant, té a veure amb els conceptes següents:


 • TEMA: de què tracta el text? 
  • Pot ser general o especialitzat
  • S'enuncia mitjançant un sintagma nominal que resumeix al màxim el contingut. ----> TÍTOL (breu, que cridi l'atenció,...)     ORAL 1 P.41

 • SELECCIÓ D'INFORMACIÓ: quina informació s'aporta segons la intenció i l'àmbit d'ús. ORAL 3 P.43
 • ORGANITZACIÓ:
  • ESTRUCTURA---->gènere i tipologia textual ---> estructura determinada 
   • Per exemple en una carta de presentació, un currículum, una recepta de cuina... 
    • FOTOCÒPIA REPÀS TIPOLOGIES I TEXT ARGUMENTATIU

  • PROGRESSIÓ TEMÀTICA: es va afegint informació, ampliant, tornant enrere, ..
   • tema (informació coneguda)
   • rema (informació nova)

  • ISOTOPIES LÈXIQUES: ús de mots associats pel mateix lligam semàntic
   • camp semàntic (paraules de la mateixa categoria que formen part del mateix tema)
    • aula, estoig, alumne, pissarra, llibre..
   • camp associatiu (paraules relacionades ple significat o per experiències personals)
    • estudiar, examen, deures...
ORAL 4 P.43
ORAL 5 P 52

COMENTARI DE TEXT 6 P.43:
 • TEMA i ANÀLISI DEL TÍTOL
 • TIPOLOGIA TEXTUAL: TEXT ARGUMENTATIU
  • QUÈ PRETÉN?
  • ESTRUCTURA. Indica els paràgrafs.
  • CARACTERÍSTIQUES: posa exemples de... 
   • subjectivitat
   • ironia
   • exemples
   • preguntes retòriques
   • ...
 • INDICA EL SIGNIFICAT O POSA UN SINÒNIM DE
  • andròmina
  • han vetat
  • alertes
  • integritat
  • "fer un set a la tela"
  • posteritat
  • congèneres

FEINA ESCRITA QUE HAN DE TENIR 5 P.43 I 6 P.43 (COMENTARI), ACTIVITATS I TEXT ARGUMENTATIU DE LA FOTOCÒPIA.I ara... a treballar la 
COHESIÓ: propietat que permet RELACIONAR els diferents elements, que el text estigui ben COHESIONAT, lligat... És a dir, procura que els elements que el formen (Paraules, oracions, paràgrafs...) es vagin encadenant de manera correcta. 
Per tant, la COHESIÓ relaciona les diferents parts de què està format el text, petites o grosses: paraules, sintagmes, oracions, paràgrafs...

MARQUES DE COHESIÓ: connexió, referència gramatical i lèxica i discurs reportat
1. CONNEXIÓ: relació entre unitats a través de connectors (elements que els uneixen)
 • COMPOSICIÓ ORACIONAL (dins la mateixa oració)
  • Unió entre sintagmes, paraules o clàusules. 
  • Coordinació o subordinació
  • CONNECTORS: conjuncions! (i, o, si no, sinó, que,perquè, però...)
 • CONNEXIÓ TEXTUAL (relació entre oracions i paràgrafs)
  • HI ha una pausa, una separació, visual. 
  • CONNECTORS? matisadors
      • d'addició: a més, d'una banda, per cert...
      • de disjunció: és a dir, per exemple, en resum...
      • de contrast: per contra, no obstant...
      • de conseqüència: per tant, en conclusió...
GRAELLA PÀGINA 64--- exercici oral 2 p.64
Exercici 1 i 3 (oral)


2.MECANISMES DE REFERÈNCIA:
[A (antecedent)]   B (marcant)
      <------------------- span="">
 • GRAMATICAL:
  • Amb pronoms, possessius, demostratius
  • Pot ser:
   • Amb elements que ja han sortit al text: 
    • ANÀFORA
     • Amb pronom personal o possessiu de 3a persona---> "En Toni va venir tard. ELL havia avisat na Maria. 
     • Amb pronom relatiu "El ca AMB EL QUAL anava era seu"
     • Amb pronom adverbial: "Véns al cine? A quina hora HI anau?"
    • EL·LIPSI: omissió. En Joan volia venir, però al final **** va quedar a casa.              (4 p.76)
   • Amb elements extralingüístics----> DIXI personal, espacial o temporal. (JA ESTUDIADA AL TEMA 1--- GRAELLA PÀGINA 66) 
   • ANÀFORA + DIXI: DIXI TEXTUAL
     • N'Aina li ha dit a na Marta que no podia venir i aquesta s'hi ha negat. 
5 p67 (repàs/ oral)
 • LÈXICA: els dos elements presents a l'oració---> relacions semàntiques (mirar quadre pàgina 67)
  • repetició: es repeteix la mateixa paraula amb el mateix sentit. 
  • reiteració: El mateix referent, però amb una paraula diferent (sinònims, hiperònims, hipònims, noms generals...)
   • Lleva la taula d'aquí! Estic farta de mobles vells!
  • associació: hi ha relació semàntica entre els dos elements, però no són la mateixa cosa. 
   • El pis era vell i no l'havien cuidat massa. La cuina... 
  •   ex. 5 p.76, 4p.77 (quadern)
oral---> 5p77


3. DISCURS REPORTAT:
 • directe---> reproducció exacta de les paraules que ha dit algú
  • Verb de dicció : "............................"
   • VERBS DE DICCIÓ: dir, demanar, contestar, explicar...
 • indirecte--->explicació de les paraules que ha dit algú
  • Verb de dicció + QUE + modificació temps verbal i díctics (personals, espacials i temporals)
PERE: Avui no vendré a classe. 

DIRECTE: En Pere ha dit: "Avui no vendré a classe"
INDIRECTE: En Pere ha dit que avui no vendrà a classe. 

ACTIVITAT (quadern)
Passa a discurs indirecte aquests textos en discurs directe: 

1. El jutge va demanar a l'acusat: "Això que diu és cert?"
2. El cambrer els va demanar: "Què us fa ganes per dinar?"


Passa a discurs directe aquests textos en discurs indirecte: 
3. El metge li va dir que no podia menjar sal. 
4. La nina li va demanar a sa mare si podia anar a jugar. EXERCICIS 7 p.66(oral-repàs), 
ACTIVITATS ESCRITES: 8 p.66  (quadern)

dissabte, 18 de novembre de 2017

LÈXIC: COMPOSICIÓ

LEXEMA + LEXEMA = PARAULA COMPOSTA • COMPOSTOS PROPIS: unió de dues paraules existents
  • Per coordinació o juxtaposició: 
   • Nom + nom: allioli, capicua
   • Adj + adj: agredolç
  • Per complementació: 
   • verb + nom: obrecartes, rentaplats, parabrisa, pintallavis...
   • nom + adjectiu: pèl-roig, mà-llarg
  • Relació d'especificació: centpeus, setciències

 • COMPOSTOS SINTAGMÀTICS: dues o tres paraules separades però amb sentit unitari.
porc senglar, ciutat dormitori, sala d'espera, medi ambient, correu electrònic, carta de presentació, guàrdia civil, mossos d'esquadra, hora punta, cap de setmana, granja escola, camp d'aprenentatge, de segona mà, transport públic...

 • AMB ELEMENTS CULTES: amb elements provinents del grec o del llatí
  • Compostos cultes: lexema culte + lexema culte
filologia, filosofia, mnemagogs, xenofòbia, lumbàlgia, ecografia, radiografia, telegrama, pluviòmetre, biblioteca, ludopatia, ...  

EX, 2 p.39. 
  • Compostos híbrids: prefix culte + lexema en català
minifalda, neoclàssic, preromà, poliesportiu, minibar, supermercat, hipersensible...

Ex. 1 p.39, 3 i 4 p.52


****

ÚS DEL GUIONET
 • numerals: D-U-C
 • pronoms febles, guionet darrer el verb (quan hi ha canvi de síl·laba): compra-me-la
 • COMPOSTS PROPIS: 
   • paraula + paraula començada en R-, S- o X-
    • para-xocs, penja-robes, penya-segat, esclata-sang...
   • paraules de pronúncia difícil o confusible: pèl-roig, pit-roig
 • COMPOSTOS HÍBRIDS: no posam guinet 
  • preromà, audiovisual, grecoromà

dimecres, 15 de novembre de 2017

DICTAT DE PARAULES (dígrafs i separació de síl·labes)


avantatge
repassar
utilitzar
vella
sorteig
guepard
carro 
guitarra
pluja
pitjor
cassola
carretera
fossa
equip
raqueta
renyar
imatge
àguila
al·lèrgia
balanceig
calitja
serra
classe
carregador
garatge
conseller
passarel·la
queixal
trossejar
esquerraCORREGEIX AMB ATENCIÓ!  Cada paraula errada resta 0,5 punts! 

JOC: BINGO DE PARAULES
TASCA: separa en síl·labes les paraules anteriors i indica'n els dígrafs.SOLUCIÓ (pendent)a-van-tat-ge
re-pas-sar
u-ti-lit-zar
ve-lla
sorteig
guepard
carro 
guitarra
pluja
pitjor
cassola
carretera
fossa
equip
raqueta
renyar
imatge
àguila
al·lèrgia
balanceig
calitja
serra
classe
carregador
garatge
conseller
passarel·la
queixal
trossejar
esquerra