dissabte, 15 de setembre de 2018


ALUMNES DE 1rC,
BENVINGUTS EN AQUEST BLOC!

AQUEST BLOC EL FAREM SERVIR EN MOLTES DE CLASSES DE L'ASSIGNATURA. 
ESTÀ PENSAT PERQUÈ TAMBÉ SIGUI UN ESPAI DE REFERÈNCIA I PER AIXÒ HI TROBAREU ENLLAÇOS A ACTIVITATS AUTOCORRECTIVES, JOCS, DICTATS EN LÍNIA... I, A MÉS, PODREU REPASSAR ELS TEMES QUE HAGUEM EXPLICAT A CLASSE... 
(No dubteu a visitar-lo i ajudar-me a millorar-lo amb les vostres idees, demandes i suggeriments...)


DOCUMENT PER ALS ESTUDIANTS I LES FAMÍLIES IES ALBUHAIRA
Llengua catalana i literatura 1r d'ESO Curs 2018-19

PRIMER TRIMESTRE
SEGON TRIMESTRE
TERCER TRIMESTRE
COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA
Text descriptiu.
 • La descripció oral d'objectes, llocs i persones.
 • Lectura, comprensió i elaboració:
  • Descripció d'objectes.
  • Descripció de llocs: elaboració d'un fullet turístic.
  • Descripció de persones. El retrat.
Text narratiu.
 • La narració oral. La rondalla. Narració d'un conte o una llegenda.
 • Explicació d'acudits.
 • Lectura, comprensió i elaboració:
  • La narració d'una història per capítols.
  • La notícia.
Text dialogat.
 • Conversa telefònica.
 • Lectura, comprensió i elaboració:
 • L'entrevista.
 • El xat.
CONEIXEMENT DE LA LLENGUA
Lèxic:
 • Camp semàntic: hiperònims i hipònims.
 • Sinonímia i antonímia.
Gramàtica:
 • Substantiu.
 • Adjectiu.
 • Determinant.
Ortografia:
 • Sons i grafies
 • Dígrafs i diftongs
 • Vocalisme: a/ e neutra i o/u àtones.
Llengua en ús:
 • Teoria de la comunicació. Elements del llenguatge. Codi.
 • La comunicació i el context.
Lèxic:
 • Polisèmia
 • Homonímia: homografia i homofonia.
 • Paronímia.
Gramàtica:
 • Verbs.
Ortografia:
 • Accentuació.
 • Accents diacrítics
 • Apòstrof i contracció.
Llengua en ús:
 • Variació lingüística: usos formals i informals de la llengua...
Lèxic:
 • sentit figurat.
 • Vulgarismes.
 • Neologismes.
Gramàtica:
 • Revisió dels enllaços.
 • Introducció dels pronoms.
Ortografia:
 • Revisió del consonantisme: b/v, oclusives finals...
 • Dièresi.
Llengua en ús:
 • Llengües romàniques.
 • Les llengües llengües d'Europa i les llengües del món.
EDUCACIÓ LITERÀRIA
 • Introducció a la literatura: els gèneres literaris.
 • Poesia: estructura del text poètic i figures literàries bàsiques.
 • Narrativa: elements i estructura.
 • Teatre: tragèdia, comèdia i drama. El text dialogat.

MATERIAL
 • Llibre de text: Llengua i Literatura 1ESO. Projecte Saber fer. Illes Balears. Ed. SANTILLANA
 • Quadern de classe: fitxer arxivador i fundes de plàstic per tal de posar-hi fotocòpies i exercicis corregits. El quadern serà revisat i puntuat com a mínim una vegada per avaluació. És imprescindible que el duguis sempre a classe.
 • Lectures: durant el curs hauràs de llegir obligatòriament una lectura per avaluació a partir de les indicacions del professorat, de cada una de les quals hauràs de realitzar activitats orals i escrites.
   • Xavier Vernetta: El pare és un tarambana. Editorial Barcanova. (No s'ha de comprar)
   • Rubén Montañà i Toni Sans: Benjamí i el semàfor que mai no es posava verd. Editorial Barcanova. (No s'ha de comprar)
   • T de Teatre: Criatures. Edicions 62.
  • Els alumnes que ho desitgin podran llegir més llibres voluntàriament, prèvia consulta al professorat. Servirà per apujar com a màxim 0.5 punts per cada lectura, fins a 1 punt per trimestre.

VALORACIÓ DE L’ASSIGNATURA
EXÀMENS: comptaran fins a 7 punts de la nota global (70%)
 • Es faran un mínim de 2 exàmens per trimestre.
 • L'avaluació és continuada: en tot moment es podran exigir els continguts tractats anteriorment.
 • Apartats: comprensió (2p), domini pràctic del sistema lingüístic (6p) i teoria (2p)

ALTRES ACTIVITATS: comptaran fins a 2 punts (20%)
 • Activitats sobre les LECTURES: es faran tres lectures obligatòries al llarg del curs.
 • Altres activitats realitzades a casa i/o a classe: dictats preparats i no preparats, resums i esquemes, exercicis, expressions escrites, autocorreccions, fitxes, activitats orals i exposicions, etc.

ACTITUD: és indispensable per aprovar el curs i tendrà 1 punt del valor en la nota d’avaluació (10%):
 • la puntualitat, bona conducta, participació i interès, ús lingüístic espontani, feina diària i material.
 • Presentació del QUADERN DE CLASSE. Caldrà seguir les indicacions del professorat per a la correcta utilització i presentació del quadern (obligatòria un pic per trimestre).

Atenció!
 • Es podrà restar fins a 0,5 punt en totes activitats per mala lletra i manca de neteja.
 • Valoració de l'ORTOGRAFIA
  Es descomptarà:
  Faltes a exàmens i treballs
  - 0,1 per falta fins a 2 punts.
  Faltes a dictats (100 mots)
  - 0,25 per falta
  Faltes a dictats preparats
  - 0,5 per falta
MITJANA PONDERADA. En el context de l'avaluació continuada, i amb l'objectiu d'avaluar tots els continguts treballats durant el curs, la qualificació final del mes de juny s'obtindrà de l'aplicació d'una mitjana ponderada segons els valors següents:
1a avaluació
20%
2a avaluació
30%
3a avaluació
50%

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE. Per tal de respondre a una avaluació formativa i global de l'alumne, la nota de setembre sortirà dels següents ítems:
Examen
60,00%
Nota de juny
20,00%
Activitats de recuperació
20,00%
Atès que hi ha uns objectius i competències que de cap manera no es poden valorar mitjançant sols un examen, es tendrà en compte la nota obtinguda al juny; que sí reflectia els aspectes esmentats.

****Per a qualsevol dubte o consulta podeu posar-vos en contacte amb la professora corresponen. Per poder atendre-us millor pregam que concerteu cita abans.
Joana Maria Sastre (1rC): divendres de 8:55h a 9:50h
Margalida Mir (1rC): dijous de 8:55h a 9:50h


BENVINGUTS A L'INSTITUT I A UN NOU CURS DE LA VOSTRA VIDA! 
 • PER A ALGUNS ÉS EL VOSTRE PRIMER ANY EN AQUEST INSTITUT I SEGUR QUE ESTAU UNA MICA NERVIOSOS O DUBTAU DE SI US AGRADARÀ, SI SERÀ DIFÍCIL, SI SERÀ MOLT DIFERENT DE L'ESCOLA... 
AQUEST SERÀ UN ANY MOLT IMPORTANT, DELS MÉS IMPORTANTS QUE RECORDAREU EN LA VOSTRA VIDA... PER TANT, DES D'AQUÍ US DESIG 
MOLTA SORT, 
MOLTA FORÇA, 
FORA POR I ENDAVANT!
BENVINGUTS


COMENTARI DE TEXT:

Les pàgines del llibre de text on trobaràs l'explicació són: pàgina 40, 72, 104, 142 i 184. En aquesta darrera hi ha la síntesi del que s'ha après. També pots trobar pistes en el següent enllaç.


Passes prèvies: ANALITZAR EL TEXT:
 • és complet o un fragment?
 • en vers o prosa?
 • funció del llenguatge que hi predomina:
  • Si és un fragment narratiu, hi predomina la poètica. 
  • Si és argumentatiu, hi predomina l'emotiva o expressiva
  • Si és expositiu, hi predomina la referencia.
 • tipus de text?
 • àmbit al qual pertany?
 • gènere textual que hi predomina?
 • autor i època...?
 • ...

REDACCIÓ DEL COMENTARI DE TEXT
***Recorda: tot ha d'estar ben cohesionat (no ha de ser esquemàtic) i totes les afirmacions que facis han d'estar ben argumentades.
***Has d'escriure paràgrafs per separar cada un dels apartats.
 • PRESENTACIÓ (primeres impressions): es redacta el que has deduït en l'anàlisi prèvia del text. [Mira la pàgina 185]
 • RESUM: ves a la pàgina 25 per recordar com ha de ser un resum. 
 • TEMA I FINALITAT. 
  • De què tracta el text?
  • Què pretén? 
  • També es pot proposar un altre títol... 
 • ESTRUCTURA:
  • TIPUS: narrativa, descriptiva, conversacional, argumentativa, expositiva...? 
  • DETERMINAR LES PARTS i argumenta-ho. 

divendres, 14 de setembre de 2018

AJUDA PER ALS COMENTARIS DE TEXT

TÍTOL: s'ha de fer servir una paraula (que no sigui massa general) o un enunciat molt breu (un Sintagma Nominal amb pocs complements, una pregunta, un grup breu de paraules en doble sentit...), que determina de què tracta el text. El títol no duu punt i, sovint, no duu verb en forma personal. Ha de cridar l'atenció i enunciar el tema del text. Es redacta i va subratllat o entre cometes: “El títol que consider més adequat és...” perquè... (S'ha de defensar el títol que aportis a partir del text i ha de quedar ben clar en la seva totalitat).

RESUM: consisteix a redactar un paràgraf breu amb les idees principals del text, fent servir les teves paraules. S’escriu en tercera persona, objectivament, sense incloure opinions personals. Ha de ser clar i breu: en general un 20 o 30% de la llargada total del text (si el text té 10 línies, el resum n'ha de tenir unes 2-3; Sí té unes 100 paraules, ha de quedar reduït a 20-30 com a molt). Cal seleccionar les idees principals i secundàries bàsiques. Has d’eliminar tot allò que sigui redundant, circumstancial i anecdòtic
No reprodueixis les paraules del fragment textualment. NO COPIÏS FRASES NI PARAULES LITERALMENT.
No facis una llista d’idees, sinó que les has de relacionar mitjançant connectors (com que, aleshores, malgrat que, en canvi...)
No hi posis els exemples del text.
No usis expressions del tipus “el text diu...”, “l’autor afirma...”
No usis l'etc.
LLEGIR EL TEXT→ SUBRATLLAR→ PARAFRASEJAR→ REDACTAR CADA PARÀFRASI AMB PARAULES PRÒPIES→ REVISAR: CORREGIR I ENLLAÇAR→ REDACTAR DEFINITIVAMENT

TEMA: DE QUÈ TRACTA? Per aclarir quin és el tema d’un text cal llegir-lo complet tantes vegades com sigui necessari i entendre quin és l’assumpte tractat globalment. La redacció del tema sol expressar-se amb un substantiu acompanyat de complements o d'una breu oració. Ha de respondre a la pregunta de què tracta el text? Moltes vegades, però no sempre, el tema és un concepte abstracte. Per exemple: L’altruisme, Les reivindicacions laborals, La lluita per la llibertat... La formulació del tema ha de ser concisa, però no inconcreta. No: L’amor Sí: L’amor platònic / L’amor fraternal / L’amor passional
A qualque cas, et caldrà contextualitzar el tema, indicant-ne l’espai i el temps. Exemples: La xenofòbia a la Sud-àfrica dels anys 80 / La xenofòbia a la societat mallorquina del segle

DEFINICIÓ: s'ha de definir amb les pròpies paraules un mot com si fos d'un diccionari amb un enunciat breu, precís i complet. (***Quan faceu pràctiques de comentari procurau no usar el diccionari)
Si és un verb: acció de... ///// P.e. CANTAR: acció d'emetre sons...
Si és un adjectiu: que.../ qualitat de... ///// P.E. SIMPATIC: que mostra simpatia, atenció cap als altres...
Si és un nom, es defineix amb un genèric “moviment”, “fet que”, “objecte” i després es descriu.

SINÒNIMS: s'escriu exactament una paraula que podria canviar-se/ substituir-se per aquesta en el text. Ha de ser de la mateixa categoria gramatical i anar conjugada. P.e. DESIGNEN: ANOMENEN.

ESTRUCTURA: consisteix a determinar les parts del text amb relació al seu contingut. Cal delimitar-les i justificar-ho. Es pot determinar la tipologia textual i també fer-ne l'estructura en parts i subparts. Generalment un text coherent s'estructura en tres parts:
 • text expositiu: presentació-exposició-conclusió
 • argumentatiu: introducció i exposició de tesi – argumentació – conclusió
 • Narratiu: plantejament (presentació de personatges i situació) -nus (aparició del conflicte)-desenllaç (resolució del conflicte)
S'ha de citar, de manera abreujada el fragment que posam en cada part. Per exemple:
Introducció: De «Des que la natura...» a «...».
S'ha d'explicar la divisió que es faci i també es pot comentar, depenent d'un està situat el tema central, si és circular (apareix al principi i al final), lineal (al llarg de tot el text), climàtica (apareix al final) o anticlimàtica (apareix al principi). En els casos de textos argumentatius sol ser circular.

ESQUEMA: el pots fer amb fletxes, claus, sistemes numèrics o alfabètics... qualsevol manera que permeti captar d’un cop d’ull una visió global del text i, sobretot, la seva estructura organitzativa. Les idees han d’aparèixer enumerades, no redactades. Ha de ser esquemàtic: bàsicament s'escriuen noms.

També es pot demanar explicar el sentit d'algunes frases, identificar els usos metafòrics (dobles sentits, ironies), trobar fragments en estil directe o comentar la tipologia textual (descriptiva, narrativa, expositiva, argumentativa, instructiva, predictiva, conversacional o retòrica) i l'àmbit d'ús (periodístic, literari, acadèmic, ...) i el gènere textual (recepta de cuina, article d'opinió, notícia, crítica, ressenya, conte...)

(Preguntes 4 i 5 de l'examen)
COMENTARI CRÍTIC: es refereix a les preguntes mitjançant les quals has d’exposar la teva opinió sobre algun aspecte del contingut del text. Has d’aportar arguments i desenvolupar-los. El teu punt de vista ha de quedar clarament defensat. El teu text ha d’estar ben estructurat
 • La pregunta 4 de comentari crític se sol referir a quina és l'opinió de l'autor sobre un aspecte. S'ha d'argumentar en base al text (o l'autor) i no segons el que tu trobes! (1 punt)
 • La pregunta 5 és la redacció. S'ha de fer un text d'opinió: introducció (plantejament de la tesi), argumentacions i conclusió final. És recomanable també posar-hi un títol adequat. (Val 2 punts: adequació i cohesió (0.5 per cada), coherència (1 punt).

dijous, 13 de setembre de 2018

LITERATURA 1r BATXILLERAT: enllaços d'interès i ampliació

"Racó de consulta": orígens lingüístics i literaris

 • Primers textos escrits en catalàHomilies d'OrganyàGUIÓ POESIA TROBADORESCA (punts 1.4 i 1.5 p. 14-16 i informació dels enllaços)

1. INTRODUCCIÓ: Què és? On es produeix? Quan?

 • Com ens ha arribat? CANÇONERS----> vida i razó
2. QUI? Trobadors i Joglars
3. AMOR CORTÈS/ FIN'AMORS:
 • En què consisteix?
  •  senhal
 • Elements/ personatges? om, midons, gilós, lausengiers
4. ESTILS: trobar lleu/ trobar clus/ trobar ric
5. GÈNERES POÈTICS: cançó, sirventès, alba, plany, ...

6. TROBADORS DESTACATS
 • LES TROBAIRITZEls cançoners
Trobairitz
TROBAIRITZ
Interessant article sobre les trobairitz

L'assassinat de Guillem de Berguedà (Francesc Ribera)


Enllaç a la informació del blog "Racó de consulta" (de la professora Catalina Borràs)

Textos dels trobadors

Vídeo resum del tema:


LECTURA 1r ESO

EN BENJAMÍ I EL SEMÀFOR QUE MAI NO ES POSAVA EN VERD de SANS & MONTAÑÁ.
INFORMACIÓ DE L'EDITORIAL BARCANOVA  (si voleu, deixau-hi la vostra opinió!)


Tasca per fer durant el procés de lectura: 
1. Plantejau dues o tres preguntes de cada capítol (i contestau-les). 
2. Anau fent un resum  de cada capítol. Màxim 5 línies de cada capítol. 

 • Tant les preguntes com el resum s'han d'anar mostrant els dies de lectura i s'entregaran tots complets el dia de l'examen delectura. Es poden fer a mà o a ordinador i es presentaran grapats i amb una portada, com si fos un treball. S'hi adjuntarà una opinió personal. 


diumenge, 9 de setembre de 2018

MITOLOGIA 2nESO

Projecte de treball per al curs 2018-2019


 1. Explicació del llibre de text i activitats (setembre/octubre)
 2. Activitats del blog
  1. Al quadern. (individual)--->setembre/octubre?
  2. Posada en comú a classe. ---> octubre?
 3. Lectura d'un mite i explicació a classe (imatges, etc.). (Parelles)---> desembre?
 4. Lectura d'un mite i explicació a classe (individual).----> gener?
 5. Penjam al blog tota la feina feta. (fins a final de curs)
 6. Preparam murals i pòsters sobre el que hem après. (per sant Jordi?)


divendres, 7 de setembre de 2018

2nESO curs 18-19ORGANITZACIÓ/ DESDOBLAMENTS:

Enguany teniu 4 hores de català a l'horari:

 • 3 d'aquestes hores, la classe es dividirà en dos grups:
  • GRUP PATRÍCIA
  • GRUP JOANA MARIA
 • 1 hora, aquesta divisió es farà entre català (JOANA MARIA) i castellà (ANTÒNIA): aquest dia es llegiran les lectures a classe i es faran activitats més pràctiques. 
  • 2nA: dilluns 1a hora
  • 2nB: dimecres 5a hora
  • 2nC: dilluns 3a hora
QUÈ ESTUDIAREM?
😋 Us sona res? PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
COMUNICACIÓ
L'exposició: trets generals.
 • La narració mitològica.
 • Entrada d’una enciclopèdia.
  L'exposició periodística: el reportatge.
L'exposició acadèmica i l’examen.
L'argumentació: trets generals
 • Defensar una proposta.
 • Escriure una crítica
L'argumentació periodística: debat i carta al director.
L'argumentació administrativa: La reclamació.


La prescripció: trets generals. El text instructiu.


La prescripció administrativa: el decàleg i les normes de comportament.


La publicitat: trets generals. Anuncis i cartells publicitaris.
CONEIXEMENTS DE LA LLENGUA Lèxic:
La formació de paraules.
 • Derivació amb prefixació.
 • Derivació amb sufixació
 • Composició
Denotació i connotació.
El canvi semàntic.
Expressions fixades: locucions i frases fetes. Els refranys.

Les paraules d'altres llengües: els manlleus i les interferències.
Abreviacions: Abreviatures i símbols. Sigles i acrònims.
  Gramàtica:
Els components de l'oració
Els sintagmes
El subjecte i el Predicat.
  Els complements del verb.
  Tipus d’oracions segons el predicat i la veu.
  Tipus d’oracions segons l'actitud del parlant.
  Els connectors que uneixen oracions.
  Introducció a la lingüística textual
  Ortografia:
 • Els sons i les grafies.
 • Les consonants oclusives .
 • L'ús de b/v.
 • Les consonants fricatives

 • Les consonants palatals
 • Les consonants laterals.
 • Les consonants nasals.
 • Les consonants vibrants.
 • L'ús de la h.
 • L'apostrofació i la contracció.
 • Els signes de puntuació.
  Llengua en ús:
 • La variació lingüística.
 • L'estàndard
 • Les varietats geogràfiques.
 • El català de les Illes Balears
 • Les varietats temporals.
 • Les varietats socials.
 • Les varietats funcionals.
 • Les llengües d'Europa.
 • Fenòmens de contacte de llengües.
 • El català d'avui dia
EDUCACIÓ LITERÀRIA
  NARRACIÓ:
 • La narració mitològica
 • Els tòpics literaris.
 • La narració d'aventures.
 • La narrativa de ciència-ficció.
  TEATRE
  La comèdia.
  La tragèdia.
  El drama
  LA LITERATURA D’IDEES: els aforismes.
EL TEXT POÈTIC: mètrica i rima. Figures literàries. Relació entre la poesia i la imatge: l'auca, el cal·ligrama i el poema visual.
MATERIAL
 • Llibre de text: Llengua i Literatura 2nESO. Projecte Saber fer. Illes Balears. Ed. SANTILLANA
 • Quadern de classe: fitxer arxivador i fundes de plàstic per tal de posar-hi fotocòpies i exercicis corregits. El quadern serà revisat i puntuat com a mínim una vegada per avaluació. És imprescindible que el duguis sempre a classe.
 • Lectures: durant el curs es llegirà obligatòriament una lectura per avaluació a partir de les indicacions del professorat, de cada una de les quals hauràs de realitzar activitats orals i escrites.
  • Antònia Riera: Joc de Quimeres


  • Alfred Sala: L'hora del cretaci (no s'ha de comprar)


 • Els alumnes que ho desitgin podran llegir més llibres voluntàriament, prèvia consulta al professorat. Servirà per apujar com a màxim 0.5 punts per cada lectura, fins a 1 punt per trimestre.
VALORACIÓ DE L'ASSIGNATURA
EXÀMENS: comptaran fins a 7 punts de la nota global (70%)
 • Se’n faran mínim 2 per trimestre. L'avaluació és continuada: en tot moment es podran exigir els continguts tractats anteriorment.
 • Apartats: comprensió (2p), domini pràctic del sistema lingüístic (6p) i teoria (2p)
ALTRES ACTIVITATS: comptaran fins a 2 punts (20%)
 • Activitats sobre les LECTURES: es faran tres lectures obligatòries al llarg del curs. S’ha d’haver treballat correctament els llibres obligatoris per poder aprovar l'avaluació i el curs.
 • Altres activitats realitzades a casa i/o a classe: dictats preparats i no preparats, resums i esquemes, exercicis, expressions escrites, autocorreccions, fitxes, activitats orals i exposicions, etc.
ACTITUD. És indispensable per aprovar el curs i tendrà una puntuació d’1 punt (10% de la nota).
 • puntualitat, conducta, participació i interès, ús lingüístic espontani, feina diària i material a punt.
 • Presentació del QUADERN DE CLASSE. Caldrà seguir les indicacions del professorat per a la correcta utilització i presentació del quadern (obligatòria un pic per trimestre).
ATENCIÓ!
Valoració de l'ORTOGRAFIA
Es descomptarà:
Faltes a exàmens i treballs
- 0,1 per falta fins a 2 punts.
Faltes a dictats (100 mots)
- 0,25 per falta
Faltes a dictats preparats
- 0,5 per falta
 • Es podrà restar fins a 0,5 punts en totes activitats per mala lletra i manca de neteja.

MITJANA PONDERADA: En el context de l'avaluació continuada, i amb l'objectiu d'avaluar tots els continguts treballats durant el curs, la qualificació final del mes de juny s'obtindrà de l'aplicació d'una mitjana ponderada segons els valors següents:
1a avaluació
20%
2a avaluació
30%
3a avaluació
50%
TOTAL
100%
Per a qualsevol dubte o consulta podeu posar-vos en contacte amb la professora corresponent. Per poder atendre-us millor pregam que concerteu cita abans.
Joana Maria Sastre/ Patrícia Mas: divendres 8:55h a 9:50h.

ORGANITZACIÓ/ DESDOBLAMENTS:

Enguany teniu 4 hores de català a l'horari:
 • 3 d'aquestes hores, la classe es dividirà en dos grups:
  • GRUP PATRÍCIA
  • GRUP JOANA MARIA
 • Un dia a la setmana, aquesta divisió es farà entre català (JOANA MARIA) i castellà (ANTÒNIA): aquest dia es llegiran les lectures a classe i es faran activitats més pràctiques. 
   • 2nA: dilluns 1a hora
   • 2nB: dimecres 5a hora
   • 2nC: dilluns 3a hora