diumenge, 20 d’octubre de 2019

LES CONSONANTS OCLUSIVES: P/B, T/D, C/G

Es diuen OCLUSIVES perquè es produeix un "tancament" o "oclusió" del canal d'aire a l'hora de produir-les.
P, T, C són les consonants OCLUSIVES SORDES (no es produeix vibració a les cordes vocals)
B, D, G són les consonants OCLUSIVES SONORES (es produeix vibració a les cordes vocals)


A FINAL DE PARAULA

 • Darrera vocal tònica escrivim les consonants oclusives sordes: P, T, C
  • cap, llop, esparadrap, tap, 
     • EXCEPCIONS: *adob, club, tub, cub...
  • petit, nebot, institut, cansat....
     • *fred, sud, David, Alfred...
     • *femenines acabades en -itud o -etud: quietud, sol·licitud, ...
  • poruc, toc, suc, amic
     • *pedagog, mag*, estrateg, buldog...

 • Darrera vocal àtona o consonant, hem de mirar una paraula derivada que ens doni pistes: 
  • Aràbia --->  àrab   
  • serpeta ----> ...................
  • nòrdic -----> .........
  • covardia -----> .................
  • sordesa -----> ....................
  • sorteig -------> ......................
  • estomacal -------> estóma....
  • enfangar------> ...................
  • castigar ----> .................
 • ALERTA!
  • préssec (presseguer), espàrrec (esparreguera), càrrec (carregar), fàstic (fastigós), ...

INTERIOR DE PARAULA, FINAL DE SÍL·LABA
 • P: eclipsi, opció, òptic, optimista, capgròs, capfico...
 • B: dissabte, sobte, dubte, abdomen, submarí, cabdal...
 • T: ritme, motlo, atles, atmosfera...
 • D: advocat, advertència, adverbi, adjectiu...
 • C: accent, objecte, anècdota, aràcnid...
 • G: fragment, maragda, signatura, enigma...


Exercicis pàgina 17 i fotocòpia. 24. 
apte                  abdomen             baptisme
cabdal              dissabte               dubte
escriptor          absolut                  capçal
opció                 cabdill               obtenir

atleta                  atzavara                corretja
potser                admetre                 advocat

accent                    amígdala                impugnar
facsímil                cognom                préssec
regnar                augment        
amarg                   catàleg
sagnar                maragda25. 

 • sord
 • fang   hort
 • cant
 • àrab

26. 
covardia -covard      intrepidesa- intrèpid    refredat -fred
solidificar -sòlid       brutor -brut                  verdor - verd
oxidar -òxid               tristor-trist                  rapidesa -ràpid


27. 
afalagar- afalac            naufragar-nàufrag      doblegar - doblec
castigar -càstig             arcada -arc                 gemegar -gemec
abrigar - abric             bategar -batec            ceguesa --cec
dialogar - diàleg       fastigós - fàstic             atrafegat - tràfec


ACTIVITATS DE LA FOTOCÒPIA

1. 
adequat                   sociòleg             geperut
tímid                       àcid                   àvid
xenòfob                  pedagog             austríac
mut                         fluïd                    cec
balb                        gallec                   càlid
humit                      polit                    opac
clàssic                     grec                   plàcid
feréstec                 malastruc             enemic


2. 
rígid              sort            agut
ràpid             adob           superb
alberg          abat            profund
càndid          antic          préssec
destorb         fang          catàleg
buit               verd         tomb
sang              fàstic          amarg


3. 
subvenció  cabdal   butllofa bitllet  maragda   significat
cabdell     subtil    advocat  atzar  èczema    anècdota
òptima   captenir   atmosfera  admiració  signatura
captaire   dubte   ètnic   augment   tècnic
apte/acte   absència  adquisició   revetlla   cognom

4. Aquell home àrab vivia al nord de Biscaia i regentava des de feia molt de temps un club, rònec, amb bigues fumades i renecs escrits a les parets. 
Era alt i calb, tenia una berruga al llavi i se li perfilava a una incipient corba de la felicitat. Tenia per soci un paio noruec, fred, prim com un espàrrec i pàl·lid com un glop de llet, que portava tot l'hivern la mateixa gavardina, del qual es deia que era un pròfug de la justícia del seu país. 
Formaven una parella professional aparentment avorrida, tot i que es movien en un esplèndid automòbil descapotable de color groc que no passava desapercebut. 
Sovint havien rebut suggeriments anònims perquè clausuressin el local, però ells es feien el sord i es tancaven a qualsevol possibilitat de diàleg.

5. 
Quan saps que la solitud serà per sempre la teva companya de viatge pots comprendre què passa per la ment d'un aspirant a suïcida. Així, és ara quan entenc per què l'Alfred ens imposà amb severitat el càstig de la seva mort, per què el gran mag de les finances que ocupava el càrrec més prestigiós en aquella empresa d'origen aràbic ens sorprengué amb la seva decisió de deslliurar-se de la vida, una vida que , al capdavall, era ben seva. Ara bé, l'Alfred havia nascut un càlid dissabte del mes de desembre i, segons els astròlegs a què massa sovint s'encomanava, només havia estat aquesta circumstància la causant de la seva mort. 


dimarts, 15 d’octubre de 2019

SOLUCIONARI ACTIVITAT DE CORRECCIÓ D'ORTOGRAFIA

DICTAT
 JUDICI PRECIPITAT

Una vegada vaig rebre una flor roja, i no sabia si era una
amenaça o el testimoni delicat d'una admiradora. Posats a triar,
vaig quedar-me amb això darrer (perquè vaig més curt
d’enamorades que d’enemics) i ja em feia tot de càlculs feliços a
base d’entrevistes deliqüescents, quan va trucar a la porta i aparegué
un missatger d’aquests que van amb moto. El cor em va bategar
de pressa. Però no: el noi em va dir que s’havia equivocat de
pis i em va demanar que li tornés la flor.


CORRECCIÓ
- En Ramón ens ha posat un video sobre les olimpiàdes de fumbol.
En Ramon ens ha posat un vídeo sobre les olimpíades de futbol.

- Varem anar de viatge a Suisa per què hi tenim un conegut suïs.
Vàrem anar de viatge a Suïssa perquè hi tenim un conegut suís.

- Vint-i-dos estats formen els paísos árabs.
Vint-i-dos estats formen els països àrabs

- L’us abusiu del móvil es perillòs.
L'ús abusiu del mòbil és perillós.

- En Lluis, el meu cosi francés, és un maleit egoïsta.
En Lluís, el meu cosí francès, és un maleït egoista.

- Quan arribavem, la pirámida pereixía un triangle.
Quan arribàvem, la piràmide pareixia un triangle.

- El jutje duia una pulsera verde.
El jutge duia una polsera verda.

- Ma agradat el derrer capítul del llibre L’assessinat del profesor de
matemáticas.

M'ha agradat el darrer capítol del llibre L'assassinat del professor de matemàtiques.


dilluns, 14 d’octubre de 2019

TEXTOS ARGUMENTATIUS (O D'OPINIÓ)

ESTRUCTURA
 1. INTRODUCCIÓ: presentar el tema o posicionament. Captar l'atenció.  (un paràgraf o dos de breus) 
 2. ARGUMENTACIÓ: (un paràgraf per a cada argument)
  • s'hi inclouen arguments (també hi pot aparèixer algun contraargument que després es rebatrà)
  • tot ha d'estar ben desenvolupat i explicat (raonat)
  • s'ha de subdividir en paràgrafs segons els arguments aportats.
 3. CONCLUSIÓ: síntesi final i opinió reafirmada contundent (també qualque proposta) (un paràgraf). Solem iniciar-la amb "En conclusió,", "Per concloure,"

Llargada suggerida (és un suggeriment: no  vol dir que hagi de ser exactament així!!!!!)
 • Introducció: 30 paraules
 • Argumentació: 140 paraules 
 • Conclusió: 30 paraules
Característiques i elements: 
 • Títol que capti l'atenció.
 • ús de l'estàndard (formalitat mitjana-alta)---> però en algun moment pot intentar acostar-se al lector fent ús d'expressions més col·loquials. 
 • ús de la 1a persona (subjectivitat)
 • ús de la ironia i els dobles sentits
 • ús d'exemples per reforçar el que s'afirma
 • cites d'autoritat per reforçar l'opinió (es posen entre cometes) 
 • lèxic subjectiu/ connotatiu (adjectius i altres mots amb significat positiu o negatiu molt marcat: agradable, estar condemnats a, andròmines, valuós,  ...)
 • verbs d'opinió: pensar, creure, defensar, trobar, opinar, condemnar, defensar... 
 • preguntes retòriques
 • repeticions (per reforçar la idea)
 • sinònims (per reforçar)
 • mecanismes per acostar-se als lectors (incisos, 2a persona, baixar el registre)
 • connectors---->LLISTAT DE CONNECTORS EXTRETS DELS CRITERIS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (CUB)
 • Per ordenar les parts del text

  Inici
  Continuació
  Final
  abans de res
  a continuació
  al final
  abans de tot
  tot seguit
  en últim lloc / en últim terme
  abans (que)
  després (que)
  en darrer lloc / en darrer terme
  en primer lloc
  en segon lloc
  finalment
  d’entrada / per començar
  posteriorment
  per acabar
  primer (de tot)
  segon
  per tancar
  primerament
  segonament
  per fi
 • Per presentar la informació

  a propòsit de
  amb referència a
  en el marc de
  en l’àmbit de
  en un altre ordre de coses
  pel que fa a
  respecte a
  respecte de


  No s’han d’utilitzar en relació a ni en quant a atès que són incorrectes.
 • Per desenvolupar o continuar explicant un tema

  a més
  així
  així mateix
  això és
  altrament
  com també
  d’altra banda
  dit d’una altra manera
  efectivament
  en altres paraules
  en efecte
  és a dir
  és més
  més encara
  o sigui
  també
 • Per exemplificar

  a tall d’exemple
  a tall de mostra
  així
  com a mostra
  com és ara
  concretament
  en concret
  en el cas de
  en especial
  en particular
  especialment
  n’és un bon exemple
  n’és un exemple clar
  particularment
  per exemple (p. ex.)
  per il·lustrar
  per posar un exemple
  un bon exemple de
  una bona mostra de


  No s’ha d’utilitzar l’abreviatura i. e., pròpia dels textos anglesos. És preferible fer servir p. ex.
 • Per fer èmfasi

  cal insistir
  cal destacar
  cal fer esment
  cal fer referència
  cal recalcar
  cal recordar
  cal remarcar
  cal subratllar
  convé
  de la mateixa manera
  dit d’una altra manera
  efectivament
  en altres paraules
  en altres termes
  en efecte
  és per això que
  igualment
  la idea central és
  més encara
  s’ha d’insistir
  s’ha de destacar
  s’ha de fer esment
  s’ha de fer referència
  s’ha de recalcar
  s’ha de recordar
  s’ha de remarcar
  s’ha de subratllar
  tal com s’ha dit
  val a dir
  val la pena dir


  No s’ha d’utilitzar tal i com perquè és incorrecte.
 • Per resumir o concloure

  a l’últim
  a manera de
  a tall de conclusió
  a tall de recapitulació
  al cap i a la fi
  al capdavall
  amb tot plegat
  breument
  com a conclusió
  com a resum
  comptat i debatut
  concloent
  de fet
  de manera genèrica
  de manera global
  en conclusió
  en conjunt
  en darrer terme
  en definitiva
  en general
  en poques paraules
  en suma
  en resum
  fet i fet
  finalment
  globalment
  per acabar
  per concloure
  per fi
  recapitulant
  resumint
  tot plegat


  No s’ha d’utilitzar per últim perquè és incorrecte.
 • Per unir elements (connectors copulatius)

  així com
  com també
  i
  i també
  ni
  o


  No s’ha d’utilitzar així com també perquè és redundant.
 • Per distribuir els elements (connectors distributius)

  ara… ara
  bé… bé
  d’un costat… i de l’altre
  d’una banda… i de l’altra
  d’una part… i de l’altra
  ja sigui… ja sigui
  ni… ni
  no només… sinó
  no només… sinó que
  no només… sinó també
  no solament… sinó
  no solament… sinó que
  no solament… sinó també
  no sols… sinó
  no sols… sinó que
  no sols… sinó també
  o… o
  o bé… o bé
  per un costat… i per l’altre
  per una banda… i per l’altra
  per una part… i per l’altra
  tant… com
 • Per expressar causa (connectors causals)

  a causa de
  amb motiu de
  atès/atesa/atesos/ateses
  atès que
  com que
  com sigui que
  considerant que
  gràcies a
  ja que
  pel fet que
  per aquest motiu
  per aquesta raó
  per causa de
  per causa que
  per culpa de
  per raó de


  No s’ha d’utilitzar doncs amb valor causal.
 • Per expressar finalitat (connectors finals)

  a fi de
  a fi que
  a l’efecte de
  amb aquest objectiu
  amb aquest propòsit
  amb aquesta finalitat
  amb l’objectiu de
  amb la finalitat de
  amb vista a
  per tal de
  per tal que


  Només s’ha d’utilitzar per a què en frases interrogatives.
 • Per expressar conseqüència (connectors consecutius)

  a conseqüència de
  així
  així doncs
  així és que
  aleshores
  com a conseqüència de
  cosa que
  de manera que
  doncs
  és per això que
  fins al punt que
  per això
  per aquest fet
  per consegüent
  per tant
  talment… que
  tan… que
  tant… que

  No s’ha d’utilitzar conseqüentment amb valor consecutiu.
 • Per expressar condició (connectors condicionals)

  a condició de
  a condició que
  en cas de
  en cas que
  en el cas de
  en el cas que
  llevat que
  mentre
  només de
  només que
  posat que
  prenent en consideració
  si
  si cal
  si considerem
  si de cas
  si és necessari
  si és procedent
  si fa al cas
  si fos el cas
  si no [+ verb]
  si no és que
  si per cas
  sols que
  tenint en consideració
  tret que


  No s’ha d’utilitzar sempre i quan perquè és incorrecte.
 • Per expressar oposició (connectors adversatius)

  així com
  així i tot
  al contrari
  altrament
  amb tot
  ara bé
  ben al contrari
  contràriament
  d’altra banda
  en canvi
  en realitat
  en veritat
  i això que
  i no
  mentre que
  més aviat
  no… sinó
  però
  per contra
  realment
  sinó (que)
  tanmateix
  tot i això
 • Per expressar concessió (connectors concessius)

  així i tot
  bé que
  de tota manera
  encara que
  mal que
  malgrat (que)
  malgrat tot
  mentre que
  ni que
  per bé que
  per més que
  si bé
  tot amb tot
  tot i (que)
  tot i així
  tot i amb això


CONTRA ELS DIACRÍTICS
(Vicenç Pagès Jordà: "La caldera esquerdada". Article extret del seu blog)
 • INTRODUCCIÓ: 
Envejo les llengües que prescindeixen de la gimcana de l’accent gràfic. Quan ja sabem com es pronuncia una paraula, ¿cal que estiguem condemnats a afegir-hi una ratlleta durant tota la vida? M’empipa haver d’accentuar quan un diftong es trenca, però el que em revolta de debò són els accents diacrítics.
 •    ARGUMENTACIÓ:
  • (CONTRAARGUMENT) CAUSA/CULPA: LA GRAMÀTICA---> evitar confusió
Segons la gramàtica, els diacrítics serveixen per diferenciar una paraula d’una altra que s’escriu igual: com si algú pogués confondre una senyora amb un verb (dóna), un nombre amb una divinitat (déu), un possessiu amb una part del cos o amb el so que emet el gat (mà, mèu). 
  • INUTILITAT I ANACRONISME: 
Els accents diacrítics no són pas útils per distingir totes les paraules susceptibles de confusió, sinó tan sols unes quantes, entre elles un grup que amb prou feines s’usa: cóc, cóm, cóp, cós.
  • + INCOHERÈNCIA: 
Però el nostre sistema diacrític no només és inútil i anacrònic, sinó també incoherent, ja que serveix per diferenciar el present de venir i vendre (vénen), però no pas el passat (venien). En canvi, resulta possible construir tot de frases ambigües amb paraules homònimes que ningú no ha decidit –toquem fusta— dotar de diacrític: la veu, el moc, volem força.
  •  COMPLICACIÓ/ DIFICULTAT---> CONTRA LA REFORMA GRAMATICAL DE POMPEU FABRA: 
A començaments de segle, Pompeu Fabra va governar una reforma ortogràfica brutal, que va separar la tradició literària en dues parts. Avui dia, els llibres que mantenen l’ortografia pre-fabriana semblen escrits en una altra llengua. Però aquella reforma no va servir per simplificar el codi, sinó que va crear una combinatòria pronominal que no ha quallat, i un sistema d’excepcions i d’excepcions d’excepcions –l’ús i estalvi de la dièresi, per exemple- que els aprenents comencen detestant i acaben oblidant.
 •   CONCLUSIÓ: 
Cap de les nombroses polèmiques lingüístiques que ens han entretingut en els últims anys ha posat l’accent –passeu-me l’expressió— en els diacrítics. Si Pompeu Fabra els hagués eliminat, molts contemporanis s’haurien esquinçat les vestiduresperò ara seríem una mica més feliços. En la batalla diària contra el castellà, hauríem gaudit d’un avantatge que cada vegada resulta més decisiu: la simplicitat. Potser encara no és tard per llançar aquestes andròmines a la cambra dels mals endreçosd’on no haurien d’haver sortit mai.

 • 1a persona
 • verbs d'opinió
 • ironies
 • molts d'exemples per reforçar el que defensa o ataca
 • incisos (ironia)
 • preguntes retòriques
 • dobles sentits
 • conclusió final: CONTUNDÈNCIA----> ELIMINACIÓ DELS DIACRÍTICS EN FAVOR DE LA SIMPLICITAT.