dimarts, 9 d’octubre de 2018

REPÀS DÍGRAFS I SEPARACIÓ DE SÍL·LABESRECORDA!


  • A la paraula QUATRE, la QU no forma dígraf perquè sonen les dues lletres. 
  • A la paraula GUANT, tampoc. En el grup GU sonen les dues lletres; per tant, no és dígraf. 
  • Alerta: 
    • la L·L se separa perquè es consideren dos sons: COL-LE-GI 
    • És com MM i altres: IM-MÒ-BIL, PIS-CI-NA


ACTIVITATS:

Encercla els dígrafs d'aquestes paraules i separa-les en síl·labes: 


carreta       metge      canya   al·lot     assassinat  passeig      elles    quadres   aquesta   caixonet   amigues     platja       despatx    correcció     esquitxos    carreta    CAR-RE-TA        metge    MET-GE        canya CA-NYA
  al·lot   AL-LOT                  assassinat  AS-SAS-SI-NAT    
passeig  PAS-SEIG        elles   E-LLES           quadres  QUA-DRES
 aquesta  A-QUES-TA                caixonet CAI-XO-NET
  amigues  A-MI-GUES                   platja    PLAT-JA   
despatx  DES-PATX                      correcció  COR-REC-CI-Ó   
esquitxos    ES-QUIT-XOS

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada