divendres, 9 de novembre de 2018

REPÀS DÍGRAFS I SEPARACIÓ DE SÍL·LABESRECORDA!


  • A la paraula QUATRE, la QU no forma dígraf perquè sonen les dues lletres. 
  • A la paraula GUANT, tampoc. En el grup GU sonen les dues lletres; per tant, no és dígraf. 
  • Alerta: 
    • la L·L se separa perquè es consideren dos sons: COL-LE-GI 
    • És com MM i altres: IM-MÒ-BIL, PIS-CI-NA


ACTIVITATS:

Encercla els dígrafs d'aquestes paraules i separa-les en síl·labes: 


carreta       metge      canya   al·lot     assassinat  passeig      elles    quadres   aquesta   caixonet   amigues     platja       despatx    correcció     esquitxos    carreta    CAR-RE-TA        metge    MET-GE        canya CA-NYA
  al·lot   AL-LOT                  assassinat  AS-SAS-SI-NAT    
passeig  PAS-SEIG        elles   E-LLES           quadres  QUA-DRES
 aquesta  A-QUES-TA                caixonet CAI-XO-NET
  amigues  A-MI-GUES                   platja    PLAT-JA   
despatx  DES-PATX                      correcció  COR-REC-CI-Ó   
esquitxos    ES-QUIT-XOS


CORRECCIÓ FITXA 
UNITAT 2
Els dígrafs
1 Reproduïm totes les paraules i subratllam les que contenen dígrafs. 
paraigua • coll • goril·la • metge • bassiot • roques •  caseta • àguila • gent • moure • passar • anàlisi • equip •  freqüència • comptar • renyar • assumpte • treball • fletxa •  emparar • ella • raig • inestable • presumpte • col·legi • peix • estoig • pinya • fitxar • marró • platja • carbó • forçut •  semblar • coet • admissió • caça • rosa • requerir • quimera. 

2   •  Representen un únic so: lligar, corrent, raig, guitarra, guerrer, seny, aquest, àguila, fletxa, bossa.
 •  Representen dos sons diferents: adequar, guatlera, aigua, freqüent, pingüí, evacuació. 

3 quedar •  guerra • metge • brotxa •  guanyar •  estoig •   segell • mussola •  calaixera • batxillerat • arrosser • jutjar •  viatge • quilòmetre •  collar • màquina •  despatx • llapis •  banyar • carrer • passeig •  pany • raqueta • allunyar. 

4 a) Marta, surt a la pissarra a dibuixar un goril·la. 
b) El cotxe del senyor director està avariat al garatge.
 c) A l’estació de tren, els passatgers s’afanyen a carregar les maletes. 
d) L’avió arribarà a l’aeroport a les quatre i mitja. 
e) L’equip de bàsquet del meu col·legi ha quedat guanyador del torneig. 
f) L’esquirol està menjant avellanes assegut dalt de l’arbre. 
g) Amb el meu telescopi veig la lluna i les estrelles. 
h) Si et trobes pitjor de la panxa, pren una til·la. 
i) Em fa il·lusió comprar-me una jaqueta nova. 
j) El xarop que m’ha receptat la metgessa fa gust de maduixa.

 5   •  Poden separar-se: peixos, garatge, carro, cotxes, bossa,  col·leccionar.
 •  No poden separar-se: colla, empaquetar, esquitxar, enquesta, amaguen, ensenyava.

 6   tas-sa • co-rat-ge • blan-ques • der-ro-ta • a-com-pa-nyar •   gui-tar-ris-ta • al-lu-ci-nant • du-ques-sa • dot-ze • mit-ja •   pas-sa-port • ca-llar. 

7   Cal corregir: es-tra-nyar • ba-llar • bo-ti-guer • a-de-quar •  a-be-lla • ba-nyar.  


8 Un capvespre de diumenge n’Aina, en Marc i la seva colla es varen allunyar del poble i, per un camí de carro, varen arribar a l’antic poblat talaiòtic, les restes del qual es conserven a un turó des d’on es veu la mar.
Tots ja havien visitat el jaciment arqueològic amb les seves famílies i, ara, es limitaven a descansar asseguts devora la porta d’entrada. –A què jugam? –A «conillets a amagar»! –No, que fa massa calor… –A què voleu jugar, idò? –Ja ho sé –diu en Marc–, podem jugar a arqueòlegs! –I com s’hi juga? –Podem escorcollar el terreny d’aquella urbanització on construeixen tantes cases; s’hi veuen moltes capes de terra i potser hi trobarem restes com les del poblat talaiòtic… –O algun tresor! 

9 Cal corregir.
NO OBLIDEU RECO-LLIR LES EINES
ATENCIÓ: CA PERI-LLÓS  DINS EL RECINTE
PER SEGURETAT, NO US ALLU-NYEU DEL GUIA DURANT LA VISITA

10   • Conté un dígraf i una consonant geminada: col·loquen.  • Conté dos dígrafs: passeig. • No conté cap dígraf: col·lecció.

EXERCICIS 2 i 3 P.39
2 a. pesca; b. utilitzar; c. roca; d. pluja.

 3   
•  Se separen " carretera, fossa, imatge, al·lèrgia, calitja. 
car-re-te-ra  fos-sa   i-mat-ge   al-lèr-gi-a  ca-lit-ja
•  No se separen: Favàrtix; equip; rellom, raqueta, renyar,  àguila, balanceig. 
fa-và-ritx, e-quip, re-llom, ra-que-ta re-nyar

6 P. 46
5 b.  Un dígraf és una combinació de grafies que representen un únic so. 

6 classe; ullastre; carregador; capritxós; garatge; bloqueig; conseller; passarel·la; queixal; trossejar; esquerra. 


5 A les dotze i mitja arriba el nin de l’escola i la mare li demana: –Què et varen dir del treball que escrigueres? –Molt bé, mare. Vaig triomfar. La meva redacció va emocionar la professora. –Sí? –Sí, sí. Va dir que era un treball que feia pena. •  Se separen " dotze, mitja, arriba, professora. •  No se separen " Què, treball, escrigueres, vaig. 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada