diumenge, 11 de setembre de 2016

COMENÇA UN NOU CURS!!!! BENVINGUTS!!!!DOCUMENTD'INFORMACIÓ PER A L'ALUMNAT I LES FAMÍLIES IES Albuhaira
Llengua catalana i literatura Curs 2016-2017

2n de BATXILLERAT
CONTINGUTS (Els continguts teòrics es troben marcats en negreta)


BLOC 1. COMUNICACIÓ ORAL. La comunicació oral no espontània en l’àmbit acadèmic, periodístic, professional i empresarial.
 • Comprensió i producció de textos orals procedents dels mitjans de comunicació social: gèneres informatius i d’opinió. La publicitat.
 • Presentació oral: planificació, documentació, avaluació i millora.
BLOC 2. COMUNICACIÓ ESCRITA. La comunicació escrita en l’àmbit acadèmic, periodístic, professional i empresarial. Elements i els gèneres textuals.
 • Anàlisi i comentari de textos escrits de l’àmbit acadèmic.
 • Planificació, realització, revisió i millora de textos escrits de diferents àmbits socials i acadèmics.
BLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA
 • La paraula:
  • Anàlisi i explicació del lèxic català i dels procediments de formació.
  • Repàs de les categories gramaticals i les funcions sintàctiques.
  • Observació, reflexió i explicació del significat de les paraules. Denotació i connotació.
  • Connexions lògiques i semàntiques en els textos.
 • El discurs
  • Repàs i pràctica de les normes ortogràfiques i gramaticals.
  • Observació, reflexió i explicació de les diferents formes d’organització textual de textos procedents de diferents àmbits. La intertextualitat. Identificació i ús dels recursos expressius que marquen l’objectivitat i la subjectivitat. Observació, reflexió i explicació de la dixi temporal, espacial i personal.
 • Dialectologia. Les varietats de la llengua. La variació lingüística: social, històrica, geogràfica i estilística. Els dialectes geogràfics del català. Els registres. La varietat estàndard. Apreciació de la riquesa que suposa la diversitat interna de la llengua i de l’estàndard com a element unificador. Les llengües en el món.
 • Història de la llengua:
  • Origen i evolució historicosocial de la llengua catalana. Substrat. La Romània i les llengües romàniques. El llatí vulgar. Superstrat. Adstrat.
  • l català a l’edat mitjana, al segle XV, als segles XVI-XVIII i a l’etapa contemporània. Pompeu Fabra i Antoni M. Alcover.
 • Sociolingüística.
  • Els fenòmens de contacte entre varietats: bilingüisme, diglòssia, conflicte lingüístic (minorització, substitució, normalització).
  • Els prejudicis lingüístics.
  • Models de planificació. Identificació, anàlisi i descripció de la realitat plurilingüe i multicultural de l’Estat espanyol.
  • Descripció del marc legal i de la realitat sociolingüística de l’àrea de parla catalana i de les Illes Balears.
BLOC 4. EDUCACIÓ LITERÀRIA
 • Estudi de les obres més representatives de la literatura catalana del segle XX fins als nostres dies.
  • Repàs de la literatura des dels orígens fins al segle XIX, inclòs.
  • La literatura del segle XX: marc històric i cultural.
 • El modernisme. La poesia. Joan Maragall. La narrativa. Víctor Català. El teatre. Santiago Rusiñol.
 • El noucentisme. Josep Carner.
 • L’escola mallorquina. Joan Alcover. Miquel Costa i Llobera.
 • Els moviments d’avantguarda i les seves manifestacions. Joan Salvat Papasseit.
 • La literatura fins als anys trenta. Carles Riba. J. M. de Sagarra.
 • La literatura de postguerra. Narrativa: Josep Pla, Llorenç Villalonga, Mercè Rodoreda. Poesia: Salvador Espriu. Joan Brossa. Teatre.
 • La literatura actual: narrativa, poesia, teatre. L’assaig.
(en negreta els continguts teòrics)

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ: QUÈ I COM AVALUAM?
A l'espera de saber com es desenvoluparan les proves de revàlida de final de batxillerat LOMQE, s'ha optat per mantenir els criteris i procediments establerts per la selectivitat. Si des de la universitat es disposassin altres criteris o mesures, deixam la possibilitat oberta a aquests nous canvis.

EXÀMENS: que comptaran el 85% de la nota (8,5 punts). Se'n faran dos per trimestre, duraran una hora i mitja i i sempre hi sortiran continguts treballats anteriorment. El primer comptarà 40% i el segon, 45%,

Seguint les pautes de les proves de selectivitat, tots els exàmens tendran els blocs següents:
  BLOC A(6 punts). A partir dels blocs 2 i 3 (Comunicació escrita i Coneixement de la llengua)
  • A1 (3 punts). Es donaran textos de fonts i tipologies textuals diverses -especialment assagístics i narratius- per analitzar, resumir, esquematitzar, posar títol i argumentar, seleccionar informació, i qüestions referides a la comprensió i síntesi del text. Per exemple:
 • Determinar el significat (o posar sinònims) d'una paraula, una frase, una expressió dins el seu context.
 • Fer un resum, un esquema, posar títol, dir-ne el tema...
 • Identificar les parts, relacionar, fer implicacions...
 • Reconèixer l'estructura i el tipus de text.
 • Reconèixer relacions anafòriques, temps verbals, connectors discursius, categories gramaticals, funcions...
  • A2 (3 punts): s'hauran de fer comentaris crítics sobre el contingut del text i expressar judicis valoratius. Generalment hi haurà 2 preguntes: una consistent a determinar la intenció de l'autor, analitzar idees, opinions, arguments de l'autor; l'altra, destinada a escriure un text argumentatiu a partir d'un tema relacionat amb el text proposat.
  BLOC B (4 punts)
  • B1 (2 punts) QÜESTIONS SOBRE LLENGUA a partir del Bloc 3.Coneixement de la llengua)
  • B2 (2punts) QÜESTIONS SOBRE LITERATURA: explicar autors, obres, moviments,... a partir del Bloc 4. Educació literària

Els criteris mínims per valorar aquests exàmens seran la capacitat de comprensió i expressió, la coherència i cohesió en l'argumentació, la capacitat de síntesi, l'adaptació als continguts de la matèria, els coneixements adquirits i la correcció lingüística.
  • Per aprovar no es pot deixar cap bloc en blanc. Generalment, s'ha d'haver superat almenys la meitat de cada un dels dos blocs de l'examen.
  • Es podrà llevar fins a un màxim de 2 punts per errades. El descompte ortogràfic es podrà fer seguint els criteris acordats per la universitat:
 • Entre 0 i 5 faltes no es descompta res.
 • Entre 6 i 10, -0.25.
 • Entre 11 i 15, -0.5.
 • Entre 16 i 20, -1 punt.
 • Entre 21 i 25, -1,5.
 • Més de 26 faltes, -2 punts.
ACTIVITATS. El 15% restant de la nota s'extraurà de les diverses activitats d'expressió i comprensió oral i escrita: exposicions orals i fitxes de lectura, comentaris de text, expressions escrites, treballs de recerca, activitats, resums, esquemes, graelles, etc.

 • Són REQUISITS per aprovar (i podran servir per arrodonir la nota): la puntualitat, l'assistència a classe, l'actitud, el treball diari i l'interès per l'assignatura.
 • Els estudiants poden lliurar activitats extres per pujar la nota.
 • REMARQUES
 • Essent l'avaluació contínua, sempre es podran exigir, en les proves, continguts que hagin estat tractats anteriorment.
 • La mala cal·ligrafia serà un motiu per deixar de corregir activitats, exàmens o treballs.
 • Es descomptarà 1 punt per retard diari en el lliurament dels treballs.
 • La qualificació final del mes de juny s'obtindrà de l'aplicació d'una mitjana ponderada segons els valors següents:
Primera avaluació
20%
Segona avaluació
30%
Tercera avaluació
50%
 • RECUPERACIÓ DE SETEMBRE
 • Si l'alumne suspèn l'assignatura al juny, podrà presentar-se a la prova de recuperació de setembre, de la qual haurà d'obtenir una qualificació positiva. Haurà d'obtenir una nota mínima de 4 i la professora podrà tenir en compte si ha fet feina d'estiu i/o la nota obtinguda al juny per valorar la seva qualificació positiva.
 • RECUPERACIÓ DE LA MATÈRIA PENDENT
 • Si l'alumne té suspesa la matèria del curs anterior al que està cursant, haurà de fer un examen en la data fixada al llarg del curs (previsiblement devers el mes d'abril). Per recuperar positivament l'assignatura pendent s'haurà de treure un mínim d'un 4 d'aquesta prova i llavors el professor/la professora del curs actual valorarà si recupera o no.

MATERIAL
 • LLENGUA CATALANA I LITERATURA. BATXILLERAT 2. Ed. Anaya.
LLIBRES DE LECTURA:
Enllaços web diversos i pàgines web de consulta que poden ser d'utilitat a l'alumnat-Per a consultes, comentaris, demandes... adreçau-vos a la professora (Joana Maria Sastre) en l'horari de visita de pares: divendres 9:50-10:45. Pregam que concerteu cita abans.


2n batxillerat CALENDARI (aproximat)CONTINGUTS TEÒRICS PREVISTS
Bloc 2: Coneixement de la Llengua
Bloc 3: Educació Literària
TEMES de referència del llibre de text
Es treballaran paral·lelament:
Bloc 1: comunicació oral
Bloc 2: comunicació escrita
Bloc 3: coneixement de la llengua
SET-OCT LLENGUA: Origen i evolució de la llengua catalana. El català fins al s. XIX. Repàs de literatura des dels orígens a la Renaixença, treballats en el curs anterior Tema 1 i llibre de 1r
 • Presentació oral de la lectura realitzada: planificació, documentació, avaluació i millora.
 • Anàlisi i comentari de textos:
  • Resum
  • Esquema
  • Títol
  • Estructura.
  • La intertextualitat.
  • Recursos expressius que marquen l’objec
  • tivitat i la subjectivitat. Dixi temporal, espacial i personal.
  • Connexions lògiques i semàntiques.
 • Planificació, realització, revisió i millora de textos escrits.

 • Tipologia textual: especialment, text narratiu, text expositiu i argumentatiu.
 • Anàlisi i explicació del lèxic català i dels procediments de formació.
 • Repàs de les categories gramaticals i les funcions sintàctiques.
 • Observació, reflexió i explicació del significat de les paraules. Denotació i connotació.

 • Repàs i pràctica de les normes ortogràfiques i gramaticals.

OCT LLENGUA: Història de la llengua contemporània. Segle XX. La normativització. Mossèn Alcover i Pompeu Fabra Tema 1
NOV


LITERATURA: Modernisme La poesia. Joan Maragall. La narrativa. Víctor Català. El teatre. Santiago Rusiñol. Tema 6
DES LLENGUA: La variació lingüística geogràfica, social, històrica i estilística. Les varietats geogràfiques i els registres. La varietat estàndard. Les llengües del món. Tema 2
LITERATURA: Noucentisme. Josep Carner Tema 6
GEN
LITERATURA: Escola mallorquina. Miquel Costa i Llobera i Joan Alcover
Temes 6 i 7
GEN/ FEB/
MARÇ
LLENGUA: Sociolingüística: Fenòmens de contacte. Models de planificació lingüística. Marc legal del català. Temes 3, 4 i 5
MARÇ


LITERATURA: Els moviments d'Avantguarda. Joan Salvat-Papasseit Tema 7
LITERATURA: Literatura després del Modernisme. Carles Riba i Josep M. de Sagarra. Bartomeu Rosselló-Pòrcel. Tema 7
ABRIL LITERATURA: Literatura de postguerra. Narrativa: Josep Pla, Llorenç Villalonga, Mercè Rodoreda. Poesia: Salvador Espriu. Joan Brossa. Teatre Tema 8
MAIG LITERATURA: Literatura actual. L'assaig. Tema 9

EXÀMENS
1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre
 1. A finals de maig. Dates establertes per direcció.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada