dissabte, 15 de setembre de 2018

COMENTARI DE TEXT:

Les pàgines del llibre de text on trobaràs l'explicació són: pàgina 40, 72, 104, 142 i 184. En aquesta darrera hi ha la síntesi del que s'ha après. També pots trobar pistes en el següent enllaç.


Passes prèvies: ANALITZAR EL TEXT:
 • és complet o un fragment?
 • en vers o prosa?
 • funció del llenguatge que hi predomina:
  • Si és un fragment narratiu, hi predomina la poètica. 
  • Si és argumentatiu, hi predomina l'emotiva o expressiva
  • Si és expositiu, hi predomina la referencia.
 • tipus de text?
 • àmbit al qual pertany?
 • gènere textual que hi predomina?
 • autor i època...?
 • ...

REDACCIÓ DEL COMENTARI DE TEXT
***Recorda: tot ha d'estar ben cohesionat (no ha de ser esquemàtic) i totes les afirmacions que facis han d'estar ben argumentades.
***Has d'escriure paràgrafs per separar cada un dels apartats.
 • PRESENTACIÓ (primeres impressions): es redacta el que has deduït en l'anàlisi prèvia del text. [Mira la pàgina 185]
 • RESUM: ves a la pàgina 25 per recordar com ha de ser un resum. 
 • TEMA I FINALITAT:
  • TEMA: De què tracta el text?  SUBSTANTIU ABSTRACTE + COMPLEMENTS (màxim 10 paraules)

   • Es pot proposar un altre TÍTOL i sempre s'ha de justificar (“El títol que consider més adequat és...” perquè... )
    • Sol enunciar més breument el tema del text 
    • S'ha d'escriure subratllat o entre cometes i sense punt al final.
    • Ha de ser breu
    • N (sense determinant) amb complements (pocs)
    • Es poden usar interrongants, dos punts, exclamacions
    • Es podeu usar metàfores, jocs del llenguatge, dobles sentit... (després s'han d'explicar)
    • No se sol posar el verb conjugat, si en duu. 

  • Què pretén? FINALITAT
   • Hi ha algunes finalitats bàsiques (donar una opinió, embellir el missatge, informar...), però també es poden concretar:
    • Per exemple "donar l'opinió sobre tal...i convèncer sobre tal...", "informar sobre tal cosa i explicar tal..."

  • -----> FUNCIÓ DEL LLENGUATGE (no solen aparèixer soles; és a dir, en un text potser en predomina una, però n'hi apareixen diverses)

 • Llenguatge: facultat exclusivament humana de poder comunicar-se (transmetre informació) mitjançant un codi lingüístic compartit (la llengua)
 • Llengua: sistema de signes orals que permet la comunicació entre els humans.
                                                                               CONTEXT (lingüístic, situacional o sociocultural)
                                                       CODI        
**** Elements: EMISSOR<<->>MISSATGE<<->>RECEPTOR
                                                   CANAL

**** Altres conceptes relacionats amb la comunicació: retroalimentació (feedback) [<<->>], soroll

FUNCIÓ DEL LLENGUATGE (a partir de la incidència en un o altre dels elements de la comunicació)
  • referencial→ predomina el context-> intercanvi d'informació (textos explicatius)
  • expressiva→ predomina l'emissor→ expressió d'emocions (sobretot converses i textos argumentatius)
  • conativa/exhortativa→ es crida l'atenció al receptor→ ordres, suggeriments (textos instructius i també argumentatius)
  • fàtica→ intenta mantenir el canal→ es manté la conversa, el lligam
  • poètica→ es recrea en la forma d'expressar el missatge → finalitat estètica (literatura)
  • metalingüística→ usa el llenguatge per parlar del codi→ parla de la lengua mateixa (diccionaris, gramàtiques)

En aquest vídeo trobaràs aquest darrer punt molt ben explicat: comunicació i llenguatge, elements i funcions.  • ESTRUCTURA:
  • TIPUS: narrativa, descriptiva, conversacional, argumentativa, expositiva...? 
  • DETERMINAR LES PARTS i argumenta-ho. Cap comentari:

Publica un comentari