dilluns, 15 d’octubre de 2018

CATEGORIES GRAMATICALS I SINTAGMES (2nESO)

CATEGORIES GRAMATICALS/LÈXIQUES: classes de paraules 

VERBS

 • Tenen més de 100 formes
 • Indiquen ACCIONS, estats o processos
 • Fan de nucli del Sintagma VERBAL
 • cantar, jugar, menjar, ser, estar, venir...


NOMS/ SUBSTANTIUS:


 • Entre 1 i 4 formes (calçons/ lluna-llunes/nin-nina-nins-nines)
 • Indiquen persones, animals, objectes, idees abstractes...
 • Fan de nucli del Sintagma NOMINAL
 • Maria, peix,martell, llibertat


ADJECTIUS


 • Entre 2 i 4 formes
 • Indiquen característiques dels noms als que acompanyen.
 • Acompanyen noms i solen anar amb verbs com SER o ESTAR.
 • alt, petit, guapa, llestes...


DETERMINANTS


 • Entre 1 i 4
 • Indiquen el grau de proximitat (aquest, aquell), la propietat (meu, teves...), la quantitat (un, tres, algunes...), ...
 • Determinen els noms i solen situar-se davant d'ells. 
 • El, la, aquelles, dues, algunes...


PRONOMS


 • Substitueixen noms o sintagmes de diferents tipus.
 • no tenen significat propi: adopten el significat de l'element al que fan referència.
  • Anam a Palma---HI anam
  • ELLES varen venir
  • Vols la taronja? Sí, LA vull.
  • Ella és alta? Sí, HO és. 


ADVERBIS


 • Són invariables
 • Expressen lloc, temps, manera, grau, afirmació, negació o dubte. 
 • Responen a les preguntes: com? quan? on? ...
 • AVUI plourà. Està DARRERE. Va venir RÀPIDAMENT. SÍ, vull venir! Ella és MOLT aguda.

PREPOSICIONS

 • Són invariables.
 • Fan incloure un sintagma dins un altre. 
 • Introdueixen un Sintagma PREPOSICIONAL

Les principals preposicions en català són les següents:

PREPOSICIONS ÀTONES: a, amb, de, en, per
PREPOSICIONS TÒNIQUES: cap, contra, des, durant, entre, envers, fins, llevat, malgrat, mitjançant, pro, segons, sense, sobre, sota, ultra, vers
PREPOSICIONS COMPOSTES: per a, fins a, cap a, contra de, sobre de, sota de, des deCONJUNCIONS


 • Són invariables
 • Posen en relació sintagmes i oracions


Copulativesi, ni.
Disjuntiveso, o bé, o si no.
Adversativesperò, ara, ara bé, tanmateix, sinó, sinó que, amb tot, no obstant això, això no obstant, en canvi, ans, mes.
Distributivesara... ara, adés... adés, ara... adés, sia... sia, sia... o, no solament... sinó també, que... que, ni... ni, o... o, mig... mig.
Il·lativesdoncs, per tant, per consegüent, així
Continuativesdoncs, (i) encara, a més, demés, encara més, d'altra banda, així mateix, ...i tot, altrament.Ahir aquella nina menjava dues taronges vermelles i el fill de na Marta les volia. 


Ahir aquella nina menjava dues taronges vermelles i el fill de na Marta les volia.


AHIR: ADVERBI DE TEMPS
AQUELLA/DUES/EL/NA: DETERMINANTS
NINA/TARONGES/FILL: NOMS
MENJAVA/VOLIA: VERBS
VERMELLES: ADJECTIU
I: CONJUNCIÓ
DE: PREPOSICIÓ
LES: PRONOM
SINTAGMES: un grup de paraules amb unitat significativa i entorn a un nucli. Els sintagmes conformen oracions. 
[Nucli: part central, indispensable i bàsica]


 • SINTAGMA NOMINAL: el llibre gros

 • SINTAGMA VERBAL: menjava molt de gelat

 • SINTAGMA ADJECTIVAL: molt alt

 • SINTAGMA ADVERBIAL: molt ràpidament

 • SINTAGMA PREPOSICIONAL: preposició + SN
             entre les dues cases, a Mallorca, de na Maria


 • Indica el tipus de sintagma (per ajudar-te a encertar-lo, primer et convé localitzar el nucli):
  1. dos amics especials
  2. ahir vaig anar al cine
  3. molt simpàtic
  4. escrivia una carta
  5. a la platja
  6. més lluny
  7. el fill de na Marta
  8. ben avorrit
  9. dorms massa
  10. quatre llibres
  11. amb alegria
  12. molt alta
  13. molt ràpidament
  14. massa difícil
  15. el llarg camí
  16. He vist el teu ca pel carrer
  17. vivia sol
  18. poc simpàtic
  19. molt malament
  20. Des de l'any passat
CORRECCIÓ:


 1. dos amics especials: SN
 2. ahir vaig anar al cine: SV
 3. molt simpàtic: SAdj
 4. escrivia una carta: SV
 5. a la platja: S prep
 6. més lluny: S Adv
 7. el fill de na Marta: SN
 8. ben avorrit: SAdj
 9. dorms massa: SV
 10. quatre llibres: SN
 11. amb alegria: Sprep
 12. molt alta: S Adj
 13. molt ràpidament: S Adv
 14. massa difícil: SAdj
 15. el llarg camí: SN
 16. He vist el teu ca pel carrer: SV
 17. vivia sol: SV
 18. poc simpàtic: SAdj
 19. molt prest: SAdv
 20. Des de l'any passat: S prep. REMARQUES: *Un sintagma pot ser una sola paraula: nucli.
Menja / menja pomes / menja moltes pomes/ cada dia menja pomes/... (exemples de sintagmes verbals)
* Perquè hi hagi oració el sintagma indispensable és el VERBAL
* Oració = (Sintagma nominal) + Sintagma verbal
* Dins un sintagma hi pot haver altres sintagmes:
A Madrid he vist la meva amiga de Palma
    sprep                                          s prep    
                                                SN
.....................................................................
                            SV


Indica tots els sintagmes que vegis en cada un dels enunciats següents: 

 • He vist el teu ca pel carrer
 • Ahir vaig anar al cine
 • escrivia una carta
 • el fill de na MariaExemples de frases amb tots els sintagmes:2nA

Aquell home caminava tot sol per l'arena d'allà lluny.


En Tòfol mira embadalit la bellesa de la mar tranquil·lament.


Ahir en Joan va anar a la platja ben alegre.


Ahir en Tòfol va passejar per la platja amb el seu ca marró.


Ell caminava tot sol per la platja feliçment.


Venc d'un altre planeta meravellós lluny d'aquí.


Ahir a la nit en Tòfol va anar a caminar mirant el mòbil.
2nB
Ahir un home molt concentrat caminava per la platja tranquil·lament.


Ahir vaig anar a casa de na Maria ben content.


Quan caminava per la platja i mirava el mòbil mentre s'estava ponent el sol.


Ahir en Pep passejava per la platja solitàriaamb el seu mòbil.


Ahir vaig anar a la platja tot sol.


Avui en Tolo passejava lentament per la platja.2nC


Ahir en Joan va anar a la platja més guapa de Mallorca.


Aquell home d'allà lluny camina tot sol per l'arena.


Aquell senyor camina lentament per la platja preciosa.


En Raül caminava per la platja més llarga d'Austràlia molt lentament.


Ahir estava molt tranquil a la platja [...]


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada