dimecres, 10 d’octubre de 2018

1r EXAMEN 1r BATXILLERAT

Recordau! • 1r EXAMEN: 
 • DIJOUS 18 OCTUBRE
 • 1 hora i 1/2: de 12:35h a 14:05h


ESTRUCTURA DE L'EXAMEN

BLOC A (6 punts) COMPRENSIÓ LECTORA I EXPRESSIÓ ESCRITA
 • Domini pràctic del sistema lingüístic: ortografia, gramàtica i lèxic.
 • Anàlisi de textos: resum, comprensió lectora...
 • Expressió escrita: argumentació i exposició
BLOC B (4 punts) QÜESTIONS TEÒRIQUES SOBRE LLENGUA I LITERATURA


BLOC A:

 • Hi haurà un text (o uns textos) amb preguntes i pràctica de comentari, resum, tema, títol, definir paraules... 
 • Exercicis d'ortografia (vocal neutra, o/u, accentuació i dièresi)
BLOC B:

 • Hi haurà preguntes curtes i llargues (potser també tipus test) sobre: 
  • orígens
  • trobadors
  • llenguatge i funcions... 
  • altres aspectes estudiats a classe

CONTINGUTS QUE ENTREN EN AQUEST PRIMER PARCIAL:

Comentari de textos:
 • Lectura i situació de comunicació.
  • Presentació.
  • Resum.
  • Tema
  • Títol
  • Finalitat del text.
 La comunicació:
 • La comunicació (distinció de llenguatge).
 • Els elements de la comunicació. Soroll i retroalimentació. 
 • Les funcions del llenguatge.

Els orígens lingüístics i literaris:
 • Les llengües abans del català. 
 • El naixement del català (segles VIII-XIII).
 • Les primeres manifestacions literàries.
 • Els trobadors i els joglars.
 • L'amor cortès. Modalitats. Trobadors i trobairitz.
 • La poesia entre els trobadors i Ausiàs March (segles XIII- XV)


L'alfabet i l'ortografia
 • L'ortografia de la vocal neutra:
 • L'ortografia de la o/u àtones.
 • L'accent i la dièresi
 • L'apostrofació.D'ON PODEU ESTUDIAR? 

****Si teniu preguntes o necessitau aclariments, no dubteu a publicar un comentari en aquesta entrada (indicau el vostre compte de gmail) o enviau-me un correu electrònic. 
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada